Share:


Competitiveness factors in the innovative enterprises in the North-East voivodeships in Poland

    Kamil Decyk   Affiliation

Abstract

The research problem was the connection about the problematics of competitiveness factors with the planned action of innovation within the managing of the enterprise. In such research area the purpose of the study was to identify and evaluate the competitiveness factors used in innovative companies while taking into consideration companies’ ownership of long-term plan of action connected with managing the innovations. To achieve this objective, the following research methods were used: analysis of national and foreign literature resources, survey measurement (observation technique), direct and indirect interview, research tool: questionnaire. The results were analysed with statistical methods such as arithmetic mean, test of Kruskal-Wallis, Chi-square test (χ2), and measure of association including Cramér’s V coefficient were applied.


Based on research results and mentioned statistical tools, it was stated that having of long-term plan of action connected with innovations statistical significant affected on the evaluated competitiveness factors (innovativeness, quality, marketing and logistics activities) except the price. It was confirmed in such wat the first research hypothesis. The research also showed a relationship between competing using innovativeness and having an action plan related to innovations, however, this relationship was not statistically significant. As a result, the research hypothesis can be neither rejected nor confirmed. In practical terms, the conducted research points out the competitiveness factors which are suggested to use by the innovative enterprises in order to improve their competitiveness against competitiveness and in surroundings of knowledge based economy, as well the digital economy. Results of the research indicate at the same time, the necessity of development of long-term plan of action connected with innovations, which provides bigger possibilities in range of usage of competitiveness instruments on the market by enterprises.

Keyword : competitiveness, competitiveness factors, innovativeness, innovative company, innovation management, long- term action plans, strategic management

How to Cite
Decyk, K. (2020). Competitiveness factors in the innovative enterprises in the North-East voivodeships in Poland. Business: Theory and Practice, 21(2), 503-518. https://doi.org/10.3846/btp.2020.12114
Published in Issue
Aug 18, 2020
Abstract Views
431
PDF Downloads
221
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Abbas, A. J. (2000). Rethinking competitiveness. Advances in Competitiveness Research, 8(1), 1–3.

Adamkiewicz-Drwiłło, H. G. (2002). Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Assylbekova, N. (2016). Przegląd czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. In P. Urbanek & E. Walińska (Eds.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej (pp. 153–167). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. https://doi.org/10.18778/8088-203-4.09

Baumol, W. (2002). The free market innovation machine. Analysing the growth miracle of capitalism New York. New York University. https://doi.org/10.1515/9781400851638

Bednarz, J. (2013). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bednarz, J. (2014). Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych (na podstawie badania ankietowego). In I. Szczepaniak (Eds.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. Synteza (pp. 130–154). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Bessant, J, & Tidd, J. (2007). Innovation and entrepreneurships. John Wiley & Sons Ltd.

Beyer, K. (2012). Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 25, 241–254.

Bielski, I. (2007). Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Rozprawy, 125. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Charucka, O. (2014). Kluczowe czynniki konkurencyjności MSP i ich wpływ na rozwój gospodarki. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 35, 45–67. Wydawnictwo Akademia Finansów i Biznesu.

Chrobocińska, K., & Juchniewicz, M. (2010). Konkurencyjność sektora MSP na Warmii i Mazurach. Wyd. Fundacja „Wspieranie i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.

Danielak, W., Mierzwa, D., & Bartczak, K. (2017). Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe. Wydawnictwo Exante.

De Jong, J. P., & Vermmeulen, P. A. M. (2004). Determinants of product innovation in small firms: a comparision across industries. Wyd. EIM Business & Policy Research.

Dierickx, I., & Cool, K. (1989). Asset stock accumulation and suistanability of competitive advantage. Management Science, 35(12), 1504–1511. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.12.1504

Dróżdż, J. (2014). Przewagi cenowe polskich producentów artykułów żywnościowych na rynku niemieckim. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(3), 80–86.

Duda, J. (2013). Rola i znaczenie innowacji w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich MSP. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 786. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 64(1), 555–568.

Dzikowska, M., & Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej? Gospodarka Narodowa, 4(248), 1–30. https://doi.org/10.33119/GN/100997

Filipowska, M. (2013). Konkurencyjność sektora innowacyjnych mikroprzedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy na przykładzie Polski w latach 2000–2010 (Doctoral dissertation). Wydział Gospodarki Międzynarodowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Gorynia, M. (Eds.). (2002). Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Grabowska, S. (2018). Wpływ wdrożonej innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa branży energetycznej, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 1, 68–76. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Haffer, M. (2002). Polskie przedsiębiorstwa a wyzwania globalizacji. In M. J. Stankiewicz (Eds.), Determinanty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Wydawnictwo TNOiK.

Hamel, G., & Prahalad, C. H. (1990). The core competencies of the Corporation. Harvard Business Review, (May-June), 79–91.

Hilami, M. F., Ramayah, T., Mustapha, Y., & Pawanchik, S. (2010). Product and process innovativeness: evidence from Malaysian SMEs. European Journal of Social Science, 16(4), 556–564. http://www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/sila-korelacji-klasyfikacja_512.html

Juchniewicz, M., & Łukiewska, K. (2014). Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. PTE.

Kadocsa, G. (2006). Research of competitiveness factors of SME. Acta Polytechnica Hungarica, 3(4), 71–84.

Kąpa-Kejna, K. (2009). Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wykorzystanie metody Kaizen. In A. Pomyklaski (Eds.), Innowacyjność organizacji, 87–96. Łódź Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.

Kickul, J., & Walters, J. (2002). Recognizing new opportunities and innovation. The role of strategic orientation and proactivity in Internet firms. International Journal of Enterpreneural Bahaviour and Research, 8(6), 292–308. https://doi.org/10.1108/13552550210448375

Kisiel, R., & Babuchowska, K. (2008). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw zarejestrowanych w Regionalnym Systemie Wspierania Innowacji. Roczniki Naukowe SERiA, X(1).

Kokot-Stępień, P., & Krawczyk, P. (2018). Ocena innowacyjności mikro i małych firm województwa śląskiego Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. s. Organizacja i Zarządzanie, 130, 331–343. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2018.130.28

Kotler, Ph. (1999). Marketing. Analiza, planowaniem wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Felberg SJA.

Kozioł, K. (2008). Analiza makrootoczenia. In K. Janasz, W. Janasz, K. Kozioł, & K. Szopik (Eds.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Difin.

Kraszewska, M., & Pujer, K. (2017). Konkurencyjność przedsiębiorstw sposoby budowania przewagi konkurencyjnej. Wydawnictwo Exante.

Krawczyk, P. (2017). Kapitał ludzki i innowacyjność jako determinanty dalszego rozwoju sektora MSP w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 113, 207–218. https://doi.org/10.29119/1641-3466.2017.113.16

Lescovar-Spacapan, G., & Bastic, M. (2007). Differences in organizations’ innovation capability in transition economy: Internal aspects of the organizations’ strategic orientation. Technovation, 27, 533–546. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2007.05.012

Malewska, K. (2006). Wykorzystanie podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego w polskich Przedsiębiorstwach. In P. Płoszajski & G. Bełza (Eds.), Wybory strategiczne firm: nowe instrumenty analizy i wdrażania (pp. 247–255). Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie.

Moon, H. Ch., & Newman, S. P. (1995). Competitiveness of product, firm, industry, and nation in a global business. International Business Journal, 5(1), 37–43. https://doi.org/10.1108/eb046319

Nowakowska, A. (2005). Warunki konkurencyjności produktów turystycznych. WSE.

Nurisra, N., Malahayati, N., & Mahmuddin, M. (2017). The main factor affecting the competitiveness of contractor company. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 352, Proceedings of the 7th AIC-ICMR on Sciences and Engineering. https://doi.org/10.1088/1757-899X/352/1/012034

Organiściak-Krzykowska, A., Walkowiak, R., & Nykleiwcz, K. (2014). Innowacyjne formy pracy. Wydawnictwo EXPOL.

Oslo Manual Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation (3rd ed.) (2005). OECD: European Union.

Oslo Manual Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation (4th ed.) (2018). OECD: European Union. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en#page1

Pace, R. W., & Stephan, E. G. (1996). Paradigms of competitiveness. Competitiveness Review, 6(1), 8–13. https://doi.org/10.1108/eb046325

Pawlak, K., & Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny teorie konkurencyjność scenariusze rozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWE.

Porter, M. E. (2001). Porter o konkurencji. Wydawnictwo Naukowe PWE.

Poznańska, K. (2001). Innowacyjność jako czynnik determinujący wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. In Materiały konferencyjne: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Toruń.

Romijn, H., & Albaladejo, M. (2002). Determinant of innovation capability in small electronics and software firms in Southeast England. Research Policy, 31, 1053–1067. https://doi.org/10.1016/S0048-7333(01)00176-7

Sieradzka, K., Luft, R., & Walasik, M. (2015). Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora turystycznego w Polsce. Logistyka, 4, 5634–5640.

Skawińska, E. (Eds.). (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście. Wydawnictwo PWN.

Słownik wyrazów obcych. (1980). Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sońta-Drączkowska, E. (2016). Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi – przegląd literatury. Przegląd Organizacji, 11, 5–10. https://doi.org/10.33141/po.2016.11.01

Stabryła, A., & Małkus, T. (Eds.). (2012). Strategie rozwoju organizacji. Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. Wydawnictwo. StatSoft.

Stankiewicz, M. J. (2005). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Wydawnictwo TNOiK.

Stieglitz, N., & Heine, K. (2007). Innovations and the role of complementarities in a strategic theory of the firm. Strategic Management Journal, (28), 1–15. https://doi.org/10.1002/smj.565

Sundbo, J. (2001). The strategic management of innovation. Edward Elgar Publishing Limited.

Szreder, M. (2004). Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE.

Sztorc, M. (2015). Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych – hoteli. Zeszyty Naukowe Firma i Rynek, 1(48), 117–143.

Szwacka-Mokrzycka, J. (2017). Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 330, 205–213.

Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. https://doi.org/10.31338/uw.9788323529774

U.S. Competitiveness Policy Council. (1992). Building a competitive America, First Rep. to the President and Congress. Competitiveness Policy Council, Washington, D.C.

Volberda, H. W. (2000). Building the flexible firm. How to remain competitive. New York Oxford University Press inc.

Walczak, W. (2010). Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor, 5(37), 5–12. http://www.academia.edu/ 9582321/Analiza _czynnik%C3%B3w_wp%C5%82ywaj%C4%85cych_na_ konkurencyjno%C5%9B%C4%87_przedsi%C4%99biorstw

Wallis, A. (2017). Innowacyjność narzędziem kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa XXI wieku. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych, 1(20), 311–325. http://ezeszyty.wne.tu.koszalin.pl/index.php/zeszyty/article/view/66

Żabiński, L. (2000). Przewaga konkurencyjna. PWE.

Żelichowska, M. (2009). Innowacyjność jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, seria: Zarządzanie, 1, 46–55. Oficyna Wydawnicza Humanitas.