Share:


Alternative investment funds implications for financial stability in Lithuania

Abstract

The rapid growth of the AIF assets under management and increasing relative share of these assets in the overall investment fund assets, indicate that AIF successfully established their position in the Lithuanian investment funds market. Due to the specific investment activity AIF are different from other investment funds, they also could be associated with additional threats to the economy and financial system. Private equity and real estate funds invest in the real sector and their impact on the financial system are more indirect, through linkages to the financial market participants. Hedge funds are actively involved in the capital markets, therefore they might have not only indirect but also direct impact on the financial system due to the use of leverage, derivatives or potential occur of crowded trades. Research results has shown that due to the still relatively small volumes of assets under management and high engagement in foreign capital markets (especially hedge funds case), AIF connections with other financial market participants are very low. AIF do not use excess leverage and trading in derivatives is not widespread – only hedge funds use such financial instruments. The high pairwise correlations between hedge funds returns suggest that there is a potential threat to the Lithuanian financial market stability. However because of the small relative share of the hedge funds and their concentration in foreign capital markets, such a threat is only theoretical. Moreover, high level of pairwise correlation coefficients between hedge funds and other investment funds do not determine the growth of the weighted average correlation. It could be added, that AIF in general did not increase values of the weighted average correlation, which could reflect potential crowding in the investment funds market. Bearing in mind small size of the AIF assets under management and fairly conservative type of their activities, it could be concluded, that Lithuanian AIF do not pose a threat to the financial stability.


Alternatyvaus investavimo fondų įtaka finansiniam stabilumui Lietuvoje


Santrauka 


Spartus alternatyvių investavimo fondų (AIF) valdomo turto augimas, didėjanti AIF valdomo turto santykinė dalis iš investicinių fondų turto liudija, kad AIF sėkmingai įsitvirtino Lietuvos investicinių fondų rinkoje. Dėl investavimo ir  veiklos  specifikos  AIF  skiriasi  nuo  įprastų  investicinių  fondų,  taip  pat  jie  susiję  ir  su  papildomomis  grėsmėmis  finansų  sistemai  ir  ekonomikai  apskritai.  PKF  ir  NTF  investuoja  į  realųjį  sektorių,  todėl  jų  įtaka  finansų  sistemai  gali  būti  labiau  netiesioginė, pasireiškianti sąsajomis su finansų rinkos dalyviais. RDF aktyviai dalyvauja kapitalo rinkose, todėl gali turėti ir ne tik netiesioginį, bet ir tiesioginį poveikį finansų sistemai dėl sverto, išvestinių finansinių priemonių naudojimo, rinkos perpildymo. Atlikus Lietuvoje registruotų AIF veiklos analizę, gauti rezultatai rodo, kad dėl mažų (finansų sistemos mastu) apimčių ir didelio įsitraukimo į užsienio kapitalo rinkų veiklą (RDF atveju) AIF sąsaja su kitais finansų rinkos dalyviais yra labai menka. AIF saikingai naudoja svertą ir neturi perteklinio jo lygio, išvestinės finansinės priemonės taip pat nėra paplitusios – jomis prekybą vykdo tik RDF. Esant didelei porinei koreliacijai tarp skirtingo RDF pelningumo, teoriškai kyla grėsmė finansų rinkų stabilumui dėl galimo rinkos perpildymo, tačiau dėl mažos RDF apimties ši grėsmė yra tik teorinė ir analizuojamuoju laikotarpiu realios grėsmės finansų sistemai dėl RDF veiklos nekyla. Net ir aukšto lygio RDF pelningumo tarpusavio koreliacija su kitomis investicinių fondų grupėmis nenulemia augančio bendro rinkos VSK rodiklio, bendruoju atveju AIF atsiradimas Lietuvoje nepadidino investicinių fondų pelningumo tarpusavio koreliacijos. Apibendrinant atliktą AIF, registruotų Lietuvoje, veiklos įtakos tyrimą, galima teigti, kad AIF veikla Lietuvoje nekelia grėsmės finansiniam stabilumui.


Reikšminiai žodžiai: alternatyvaus investavimo fondai, finansinis stabilumas, porinė koreliacija, rizikos draudimo fondai, pri­vataus kapitalo fondai, nekilnojamojo turto fondai, finansinis svertas, išvestinės finansinės priemonės.

Keyword : alternative investment funds, financial stability, pairwise correlation, hedge funds, private equity funds, real estate funds, leverage, derivatives

How to Cite
Jarašius, G., & Galiniene, B. (2014). Alternative investment funds implications for financial stability in Lithuania. Business: Theory and Practice, 15(4), 339-350. https://doi.org/10.3846/btp.2014.473
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
251
PDF Downloads
142
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.