Share:


The place of human resource management department in private and public sector organisations in Lithuania

Abstract

Growing strategic significance of the human capital develops the demand of new human resource management functions, which requires constructive participation of the human resource department in the process of formation and implementation of the organisational strategy. The extent to which a human resource department is given a possibility to implement their strategic role can be explained by the place of the department within the organizational structure. The aim of the article is to identify the place human resource departments hold in private and public sector organisations in Lithuania: their role, status and functions in strategic management of organisations. To achieve this aim the survey of human resource department managers and specialists of 160 private sector and 152 public sector organisations in Lithuania was conducted. Results of the survey also aimed to demonstrate the importance of performed functions of human resource departments at present and in perspective. The research revealed that despite of recognised importance of human resource management in both private and public sector organizations of Lithuania, human resource departments remain on the level of service rather than strategic units.


Personalo padalinio vieta Lietuvos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijose


Santrauka


Strateginės žmogiškojo kapitalo reikšmės augimas formuoja naujų personalo valdymo funkcijų poreikį. Tai reikalauja konstruktyvaus personalo padalinio dalyvavimo organizacijos strategijos formavimo ir įgyvendinimo procese. Tai, kokiu mastu organizacijų personalo padaliniams suteikiamos galimybės įgyvendinti savo strateginį vaidmenį, atskleidžia personalo padalinio vieta organizacijoje. Šio straipsnio tikslas – atskleisti Lietuvos privataus ir viešojo sektoriaus organizacijų personalo padalinių vietą – vaidmenį, statusą, funkcijas – strateginio organizacijų valdymo srityje. Šiam tikslui pasiekti atliktas 160 privataus ir 152 viešojo sektoriaus Lietuvos organizacijų personalo padalinių vadovų ir specialistų nuomonių tyrimas. Juo siekta parodyti perso­nalo padalinių statusą organizacijoje, dabartyje ir perspektyvoje atliekamų funkcijų svarbą ir vaidmenį organizacijos strategijoje. Tyrimas parodė, kad, nepaisant to, jog personalo padalinio svarba yra pripažįstama, padalinio vieta tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje kol kas išliko labiau aptarnaujančio nei strateginio pobūdžio.


Reikšminiai  žodžiai:  personalo  valdymas  (vadyba),  personalo  padaliniai,  personalo  padalinių  statusas,  privatus  sektorius,  viešasis sektorius.

Keyword : human resource management, human resource departments, status of human resource department, private sector, public sector

How to Cite
Šarupičiūtė, J., & Stankevičienė, A. (2014). The place of human resource management department in private and public sector organisations in Lithuania. Business: Theory and Practice, 15(1), 93-102. https://doi.org/10.3846/btp.2014.09
Published in Issue
Mar 14, 2014
Abstract Views
278
PDF Downloads
159
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.