Share:


Developing negotiation competencies of business management students: structural and content dimensions

Abstract

The paper discusses problems related to negotiation skills of the students of business administration and deals with the issues of structure and content. The article discloses and describes the structural elements of negotiation skills acquired by business managers: personal characteristics, values, attitudes, background, skills, abilities, emotional intelligence and charisma. The article also focuses on individual work with students, the principles of studentcentred learning and assumptions about developing managerial and negotiation skills. The paper looks at the structural elements of negotiation skills and emphasizes its content can be developed with reference to a planned, systematic and holistic approach. For this purpose, the areas and fields where the bargaining skills of business management students should be developed have been highlighted. In order to more effectively develop negotiation skills of business management students, an argument for the necessity of shifting from teaching supported by knowledgebased education (knowledgebased approach) to the learning paradigm where education is based on competences (competencybased approach) has been put forward: assessing learning as a process involving student thinking, perception, feelings, emotions, behavioural processes and their changes during the process of training with an emphasis on accumulated student experience significant to the meaningful educational process thus revealing the growth of his/her skills (to observe, experience, understand, assimilate, learn) in real or simulated learning activities.


Verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymas: struktūros ir turinio dimensijos


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymu, aptariant struktūros ir turinio problemas. Atskleidžiami ir apibūdinami verslo vadybininkų derybinių kompetencijų struktūriniai elementai: asmeninės savybės, asmens vertybės, nuostatos, požiūriai, žinios, gebėjimai, mokėjimai, emocinis intelektas, charizma. Aptariami individualizuoto darbo su studentais, į studentus orientuotų studijų organizavimo principai ir prielaidos ryšium su vadybinių ir derybinių kompetencijų ugdymu. Straipsnyje pateiktiems derybinių kompetencijų struktūriniams elementams būdinga tai, kad jų turinys gali būti planingai, sistemingai ir holistiškai plėtojamas. Tuo tikslu išryškinamos sritys, kryptys, kuriomis verslo vadybos studentų derybinės kompetencijos turėtų būti ugdomos. Siekiant efektyvesnio verslo vadybos studentų derybinių kompetencijų ugdymo,  argumentuojamas  būtinumas  pereiti  nuo  mokymo,  paremto  žiniomis  grindžiamu  ugdymu  (angl.  knowledge  based  approach),  prie  mokymosi  paradigmos,  kurioje  ugdymas  grindžiamas  kompetencijomis  (angl.  competence  based  approach): vertinant mokymąsi kaip procesą, apimantį studentų mąstymo, suvokimo, jausmų, emocijų, elgsenos procesus ir jų pokyčius mokymosi metu, akcentuojant studento kaupiamą patirtį kaip reikšmingą ugdymo procesui, atskleidžiant jo gebėjimų (matyti, patirti, suvokti, suprasti, įsisavinti, išmokti) augimą realioje ar mokymosi procese imituojamoje veikloje.


Reikšminiai  žodžiai:  vadybinės  kompetencijos,  derybinės  kompetencijos,  į  studentus  orientuotos  studijos,  kompetencijomis  grindžiamas ugdymas.

Keyword : management competences, negotiation competences, studentcentred studies, competencybased education

How to Cite
Peleckis, K., Peleckienė, V., & Peleckis, K. (2013). Developing negotiation competencies of business management students: structural and content dimensions. Business: Theory and Practice, 14(4), 346-357. https://doi.org/10.3846/btp.2013.37
Published in Issue
Nov 11, 2013
Abstract Views
315
PDF Downloads
155
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.