Share:


Professional standards – possibilities to harmonize the needs of work world and education system

Abstract

The role of the labor factor in today‘s economy continues to grow together with its increasing share of value added. Therefore country‘s labor force qualification structure that meets labour market demands and competitive specialist with varying levels of qualification are micro and macro level goal driving individual, company and country‘s competitiveness in the global market. To achieve this goal education system tries to improve professional training but is limited by lack of information because only the work system can tell what specialist it requires and what these specialists need to be taught. A national qualifications system may be a mediator between business world and education system to help coordinate requirements and needs of each other but the pace and the problems of development of national qualifications system and professional standards still not encouraging.


Profesiniai standartai – galimybė derinti veiklos pasaulio ir švietimo sistemos poreikius


Santrauka


Darbo veiksnio vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje nuolat auga didėjant jo sukuriamai pridėtinės vertės daliai. Todėl darbo rinkos poreikius atitinkanti šalies darbo jėgos kvalifikacinė struktūra ir veiklos sistemoje konkurencingi, paklausias kompetencijas turintys įvairaus kvalifikacinio lygmens specialistai yra mikro- bei makrolygmens tikslas ir siekiamybė, lemianti asmenų, įmonių ir visos šalies konkurencingumą globalioje rinkoje. Siekiant šio tikslo, švietimo sistema bando tobulinti profesinį rengimą, tačiau galimybes riboja informacijos stoka, nes tik veiklos sistema gali atsakyti, kokių specialistų jiems reikia, ko mokyti. Nacionalinė kvalifikacijų sistema gali tapti tarpininku, padedančiu suderinti veiklos pasaulio ir švietimo sistemos poreikius, tačiau jos kūrimo ir profesinių standartų rengimo tempai bei problemos kol kas nenuteikia optimistiškai.


Reikšminiai žodžiai: nacionalinė kvalifikacijų sistema, profesiniai standartai, kvalifikacija, kompetencija, darbo rinka.

Keyword : National qualifications system, professional standards, qualification, competence, labor market

How to Cite
Andriušaitienė, D. (2013). Professional standards – possibilities to harmonize the needs of work world and education system. Business: Theory and Practice, 14(1), 17-26. https://doi.org/10.3846/btp.2013.02
Published in Issue
Mar 5, 2013
Abstract Views
38
PDF Downloads
32