Share:


The optimization of marketing costs’ structure as a prerequisite for business sustainable development

Abstract

The idea of quantitative measurement of sustainability is revealed in this article. This idea is based on outlining the possibility of the event or the process, taking into account both possibility of efficiency and reliability of effectiveness. For the selection of appropriate compositions of efficiency and reliability for a particular subject an adequate idea of the utility function was used. Markovitz random field makes it possible to optimize the allocation of existing resources for the marketing costs between the components of marketing structure. Technically, the task is formulated as formulation of an adequate investment portfolio with investment assets by choosing 5P elements of marketing structure components ensuring the transformation of used investment to marketing capability ensuring assets. Based on the principles of stochastic informative expertise, the indicators of effectiveness of before mentioned assets were obtained, describing how invested units of input transforming the single P component of marketing costs adequacy to the final business results. Also affinities and differences of sustainability’s concepts are pointed out.


Rinkodaros sąnaudų struktūros optimizavimas kaip verslo plėtros tvarumo prielaida


Santrauka


Straipsnyje atskleista tvarumo kiekybinio matavimo idėja, grindžiama įvykio ar proceso galimybės nusakymu, atsižvelgiant į galimybės efektyvumą ir jo patikimumą. Deramų konkrečiam subjektui efektyvumo ir patikimumo kompozicijų parinkimui taikyta adekvati naudingumo funkcijos idėja. Markovitzo atsitiktinio lauko modelis sudaro galimybes optimizuoti turimus išteklių, skirtų rinkodaros sąnaudoms, paskirstymą tarp rinkodaros struktūros komponentų. Techniškai užduotis suformuluota kaip adekvataus investicinio portfelio sudarymas, investiciniais aktyvais pasirenkant 5P rinkodaros struktūros komponentų elementus, užtikrinančius naudotų investicijų virsmą rinkodaros veiksnumą užtikrinančiais aktyvais. Remiantis stochastiškai informatyvios ekspertizės principais, buvo gauti paminėtų aktyvų efektyvumo rodikliai, nusakantys, kaip investuo-tieji sąnaudų vienetai transformuoja atskirų P komponentų rinkodaros sąnaudų atitiktį galutiniams verslo rezultatams. Kartu atkreiptas dėmesys į darnos ir tvarumo sąvokų bendrumus ir skirtumus.


Reikšminiai žodžiai: darna, tvarumas, rinkodaroskomplekso elementai, GVPĮ, optimalus išteklių paskirstymas, stochastinis optimizavimas.

Keyword : sustainability, marketing mix elements, FMCG, optimal resource allocation, stochastical optimization

How to Cite
Lapinskaitė, I., & Rutkauskas, A. , V. (2013). The optimization of marketing costs’ structure as a prerequisite for business sustainable development. Business: Theory and Practice, 14(1), 74-82. https://doi.org/10.3846/btp.2013.09
Published in Issue
Mar 5, 2013
Abstract Views
68
PDF Downloads
30