Share:


Social capital definition and measurement problems

    Ilona Skačkauskienė Affiliation
    ; Sigita Bytautė Affiliation

Abstract

Global economic crisis encourages governments not only to look beyond financial stabilization measures, but also find the “safeguards” to prevent economic crises in the future. Social capital could be one of these “safeguards”. In the paper analysis of social capital definition in different scientific literature is made, measurement problems are identified, the link between social capital and economic development is disclosed. Social capital is a complex phenomenon that includes the following three dimensions – social networks, trust and social norms. Difficulties arise while assessing ambiguity of each dimension: there is not a single, universal definition of social capital nor measurement method, which could be used in empirical studies. In the paper components of social capital are identified, the potential of its measurement is revealed.


Article in Lithuanian.


Socialinio kapitalo apibrėžties ir matavimo problematika


Santrauka. Pasaulinė ekonomikos krizė skatina šalių vyriausybes ieškoti ne tik finansinio stabilizavimo priemonių, bet ir rasti „saugiklius“, kurie užkirstų kelią ekonominėms krizėms ateityje. Socialinis kapitalas galėtų būti vienu tokių saugiklių. Straipsnyje, atlikus socialinio kapitalo apibrėžimų skirtinguose mokslinės literatūros šaltiniuose analizę, identifikuojamos matavimo problemos, atskleidžiamos sąsajos tarp socialinio kapitalo ir ekonominio vystymosi. Socialinis kapitalas yra sudėtingas reiškinys, apimantis tokias tris dimensijas, kaip socialiniai tinklai, pasitikėjimas ir socialinės normos. Sunkumų kyla siekiant įvertinti kiekvienos iš dimensijų daugiareikšmiškumą: nėra vieno, universalaus socialinio kapitalo sąvokos apibrėžimo ir matavimo metodo, kuris galėtų būti taikomas empiriniuose tyrimuose. Straipsnyje, išgryninus socialinio kapitalo komponentus, atskleidžiamas jo matavimo potencialas.


Reikšminiai žodžiai: socialinis kapitalas, pasitikėjimas, tinklai, rodikliai.

Keyword : social capital, trust, networks, indicators

How to Cite
Skačkauskienė, I., & Bytautė, S. (2012). Social capital definition and measurement problems. Business: Theory and Practice, 13(3), 208-216. https://doi.org/10.3846/btp.2012.22
Published in Issue
Aug 31, 2012
Abstract Views
301
PDF Downloads
145
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.