Share:


Waste management planning system – factors influencing waste composition in Lithuania

    Vida Davidavičienė Affiliation
    ; Rasma Janeliūnienė Affiliation
    ; Ginta Liberytė Affiliation

Abstract

Rapid changes in the field of information technologies, growing production and consumption forced by economic growth lead to growth of waste causing the new challenges to waste management. All these fields are widely analyzed by scientists as separate scientific, technological, environmental or economic problems as well as integrated questions. Waste management is analyzed comprehensively and systematically as well as individual questions of waste generation, waste forecasting, waste storage, and other questions. The information technologies (information systems) are engaged in different stages of waste management. One of such fields – is waste forecasting of waste generation. This paper aims to identify the factors influencing waste composition and amounts, which should be integrated into the design of waste management information system. Thus, the information and communication technologies, current waste management systems, waste quantity forecasting models are analyzed, economic, social and demographic factors influencing waste composition are evaluated. The methods used are: a systematic literature analysis, comparison, correlation regression analysis.


Article in Lithuanian.


Atliekų kiekio prognozavimo sistema – rodiklius veikiančių veiksnių Lietuvoje tyrimas


Santrauka. Spartėjanti technologinė pažanga, ekonomikos augimo nulemti gamybos ir vartojimo mastai, atliekų kiekio augimas ir su tuo susiję iššūkiai yra aktuali mokslinė problema, kurią įvairiais aspektais analizuoja tiek informacinių technologijų, tiek aplinko-saugos, tiek vadybos ir ekonomikos specialistai. Atliekų valdymas analizuojamas tiek sisteminiu požiūriu, tiek sprendžiant atskiras atliekų  susidarymo,  atliekų  kiekių  prognozavimo,  atliekų  tvarkymo,  laikinojo  saugojimo  ir  kitas  problemas.  Visuose  minėtuose  etapuose  intensyviai  taikomos  įvairios  informacinės  sistemos  (IS).  Atliekų  tvarkymo  sistemos  efektyvumui  didinti  ir  neigiamam  atliekų  tvarkymo  poveikiui  aplinkai  mažinti  itin  aktualus  yra  atliekų  kiekių  susidarymo  prognozavimas,  kuris  glaudžiai  siejasi  su  informacinių  technologijų  sukuriamomis  galimybėmis.  Straipsnyje  keliamas  tikslas  identifikuoti  pagrindinius  atliekų  susidarymo  kiekius veikiančius veiksnius, kurie turėtų būti integruoti projektuojant informacinę atliekų kiekio prognozavimo sistemą. Tuo tikslu straipsnyje analizuojamos informacinės ir komunikacinės technologijos, jų naudojimo atliekoms tvarkyti galimybės, atliekų tvarkymo sistemos,  atliekų  kiekio  prognozavimo  modeliai,  vertinami  atliekų  susidarymo  rodiklius  lemiantys  ekonominiai,  demografiniai  ir  socialiniai veiksniai. Straipsnyje taikomi metodai: sisteminė literatūros analizė, sugretinimas, koreliacinė regresinė analizė.


Reikšminiai  žodžiai:  atliekų  kiekio  prognozavimas,  atliekų  sistema,  informacinė  atliekų  valdymo  sistema,  informacinės  technologijos, atliekų kiekį veikiantys veiksniai.

Keyword : forecasting of waste composition and amount, waste management system, information systems for waste management, information technologies, factors influencing waste composition

How to Cite
Davidavičienė, V., Janeliūnienė, R., & Liberytė, G. (2012). Waste management planning system – factors influencing waste composition in Lithuania. Business: Theory and Practice, 13(2), 132-140. https://doi.org/10.3846/btp.2012.14
Published in Issue
Jun 22, 2012
Abstract Views
232
PDF Downloads
91
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.