Share:


Evaluation of Lithuanian mutual funds performance using complex evaluation model

Abstract

Previous studies of mutual funds evaluation models and methods are examined in the article. The rates of risk and return, used by Lithuanian mutual funds, the timing ability Treynor-Mazuy model and their efficiency are discussed. The complex evaluation SAW method is chosen as the solution to mutual funds performance evaluation problem. Based on mutual funds evaluation methods, complex mutual funds performance evaluation model is proposed. The rates of risk and return and funds characteristics are chosen as mutual funds evaluation criteria. Development tendencies of Lithuanian mutual fund market are reviewed. The performance of Lithuanian mutual funds is chosen to apply the prepared model after carrying out analysis of Lithuanian mutual fund market.


Lietuvos investicinių fondų veikLos vertinimas taikant kompLeksinio vertinimo modelį


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami mokslinės literatūros šaltiniuose aprašyti investicinių fondų veiklos vertinimo metodai ir modeliai, Lietuvos investicinių fondų naudojami grąžos bei rizikos rodikliai, fondų valdytojų efektyvumą atspindintis Treynor-Mazuy modelis ir jo efektyvumas. Išnagrinėjus investicinių fondų veiklos vertinimo aspektus, siūloma investicinių fondų veiklą vertinti kompleksinio vertinimo SAW metodu. Remiantis investicinių fondų vertinimo metodais, parengtas kompleksinis fondų veiklos  vertinimo  modelis.  Pasirenkami  investicinių  fondų  veiklos  vertinimo  kriterijai –  grąžos  ir  rizikos  rodikliai  bei  fondų charakteristikos. Apžvelgiama Lietuvos investicinių fondų rinka ir jos plėtros tendencijos. Siūlomas daugiakriteris investicinių fondų vertinimo modelis aprobuotas vertinant Lietuvos fondų veiklą. Tyrimo rezultatai parodė, kad modelis yra adekvatus ir gali būti toliau plėtojamas vertinant investicinių fondų veiklos rezultatus.


Reikšminiai žodžiai: efektyvumas, grąža, investicinis fondas, kompleksinio vertinimo modelis, SAW (Simple Additive Weighting) metodas, veiklos vertinimo metodai.

Keyword : complex evaluation model, efficiency, mutual fund, performance evaluation methods, return, SAW (Simple Additive Weighting) method

How to Cite
Stankevičienė, J., & Gavrilova, I. (2012). Evaluation of Lithuanian mutual funds performance using complex evaluation model. Business: Theory and Practice, 13(1), 94-106. https://doi.org/10.3846/btp.2012.10
Published in Issue
Mar 7, 2012
Abstract Views
130
PDF Downloads
176