Share:


Relationship marketing through the prism of customer loyalty

    Juozas Bivainis Affiliation

Abstract

The paper sistemically analyzes two complex phenomena relevant to practice and science – mixture of relationship marketing and customer loyalty. The following fundamental aspects of these phenomena were analyzed: the historical context of relationship marketing and customer loyalty, content of relationship marketing at strategic and tactical levels, the most popular features of relationship marketing strategies, specifics of loyalty status change, the place of customer loyalty programs in marketing chain. Based on the results of the analysis a method for measuring the effect of marketing tools on the status of customer loyalty was prepared, the method has an integrated innovative component that calculates the synergy effect of marketing tools. The method was tested in analytical modelling manner, the possibilities of its application were discussed.


Article in Lithuanian.


Ryšių rinkodara per vartotojų lojalumo prizmę


Santrauka. Straipsnyje sistemiškai nagrinėjamas dviejų aktualių praktikai ir mokslui sudėtingų reiškinių – ryšių rinkodaros ir vartotojų  lojalumo  derinys.  Išanalizuoti  tokie  esminiai  šių  reiškinių  aspektai:  ryšių  rinkodaros  ir  vartotojų  lojalumo  istorinis kontekstas,  ryšių  rinkodaros  turinys  strateginiu  ir  taktiniu  lygmenimis,  populiariausių  ryšių  rinkodaros  strategijų  ypatybės, vartotojų  lojalumo  būsenų  kaitos  specifika,  lojalumo  programų  vieta  rinkodaros  grandinėje.  Remiantis  analizės  rezultatais parengtas  rinkodaros  priemonių  poveikio  vartotojų  lojalumo  būsenai  vertinimo  metodas,  kuriame  integruotas  inovatyvus komponentas,  skirtas  rinkodaros  priemonių  sinergijos  efektui  skaičiuoti.  Metodas  patikrintas  analitinio  modeliavimo  būdu, aptartos jo taikymo galimybės.


Reikšminiai žodžiai: vartotojai, lojalumas, ryšiai, ryšių rinkodara, lojalumo vertinimas, sinergijos skaičiavimas.

Keyword : customers, loyalty, relations, relationship marketing, loyalty evaluation, synergy calculation

How to Cite
Bivainis, J. (2011). Relationship marketing through the prism of customer loyalty. Business: Theory and Practice, 12(4), 348-361. https://doi.org/10.3846/btp.2011.36
Published in Issue
Nov 30, 2011
Abstract Views
278
PDF Downloads
130
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.