Share:


Challenges of common agricultural policy development

    Nelė Jurkėnaitė Affiliation
    ; Artiom Volkov Affiliation

Abstract

Common Agricultural Policy has strengthened the economy of the EU since the 6th decade of the 20th  century. Agriculture is the sensitive sector of economic activity,and consequently CAP constantly evolves influenced by alternating problems of the sector. This evolution is accompanied by reforms, which increase efficiency of the CAP tools. The current CAP is criticized because its objectives do not meet challenges of the agricultural and rural development. CAP for 2014–2020 is being realized as a new phase of policy evolution and its outcome depends on the selection of the appropriate development directions and the determination of workable tools. Identification of CAP development directions is empowered by the provided in the paper research, which establish the most important CAP problems and challenges.


Bendrosios žemės ūkio politikos plėtros problematika


Santrauka


Bendroji žemės ūkio politika nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio stiprina Europos Sąjungos ekonomiką. Žemės ūkis yra jautrus ekonominės veiklos sektorius, todėl jį reglamentuojanti politika nuolat evoliucionuoja, reaguodama į kintančias sektoriaus problemas, o tai verčia įgyvendinti naujas reformas, skirtas BŽŪP instrumentų veiksmingumui didinti. Dabartinė BŽŪP yra kritikuojama, nes jos tikslai neatitinka žemės ūkio ir kaimo plėtros iššūkių. 2014–2020 m. BŽŪP laikotarpis suvokiamas kaip naujas raidos etapas, o jo rezultatai priklausys nuo tinkamų BŽŪP krypčių nustatymo ir veiksmingo instrumentarijaus parinkimo. Remiantis straipsnyje atliktos analizės rezultatais, nustatomos svarbiausios BŽŪP problemos ir iššūkiai bei identifikuojamos sistemos tobulinimo kryptys.


Reikšminiai žodžiai: bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP), BŽŪP iššūkiai, BŽŪP reforma.

Keyword : Common Agricultural Policy (CAP), CAP challenges, CAP reform

How to Cite
Jurkėnaitė, N., & Volkov, A. (2011). Challenges of common agricultural policy development. Business: Theory and Practice, 12(2), 120-130. https://doi.org/10.3846/btp.2011.13
Published in Issue
Jun 22, 2011
Abstract Views
91
PDF Downloads
86