Share:


Evaluation of impact of transition and economic crises on real estate market

Abstract

Latest economic, social and ecological processes are conditioned by globalization and international competition, but some countries cope with intertwined processes of transition economy, too. Abrupt changes in the processes, measured in large sets of indicators, followed by complex structure of interdependencies make  the analysis of real estate market very complicated. And the comparatively short intervals of observation make an obstacle for reliable results of analysis. The paper presents theoretical viewpoint of real estate development integrated with empirical analysis. The conceptual model of Lithuanian real estate development in 2000–2009 is constructed. The model reveals the tangible and intangible factors of real estate market. Applying method of multivariate regression analysis some consistent patterns are assessed, which were affected by the amount of bank loans, while a small loan interest rate and rapidly growing GDP have formed higher consumer confidence.


Pereinamojo laikotarpio ir ekonomikos krizės poveikio nekilnojamojo turto rinkai vertinimas


Santrauka


Pastarųjų metų ekonominiai, socialiniai ir ekologiniai procesai vyksta susipynusiomis globalizacijos, konkurencijos, o  kai  kurių  valstybių  –  ir  pereinamosios  ekonomikos  sąlygomis.  Staigūs  vykstančių  procesų  pokyčiai,  atsispindintys  didelėse socialinių ekonominių rodiklių aibėse, susietose daugybe tarpusavio ryšių, nekilnojamojo turto rinkos analizę daro komplikuotą, o palyginti trumpi laiko intervalai trukdo patikimai įvertinti atskirų veiksnių įtaką. Straipsnyje teorinis nekilnojamojo turto rinkos plėtros požiūris integruojamas su empirine kintamųjų analize ir konstruojamas konceptualus Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos plėtros 2000–2009 m. modelis. Šiame modelyje išskiriami du veiksniai, atspindintys tiesioginius ir netiesioginius nekilnojamojo turto rinkos veiksnius. Pritaikius tiesinės regresijos metodą nustatyta, kad šio laikotarpio būsto kainų kilimui lemiamą įtaką turėjo bankų suteiktų paskolų dydis, o vartotojų pasitikėjimą suformavo maža paskolų palūkanų norma ir sparčiai didėjantis BVP.


Reikšminiai žodžiai: nekilnojamojo turto rinka, pereinamasis ekonomikos laikotarpis, būsto kaina, vartotojų lūkesčiai.

Keyword : real estate market, transition economy, housing price, customer’s expectations

How to Cite
Azbainis, V., & Rudzkienė, V. (2011). Evaluation of impact of transition and economic crises on real estate market. Business: Theory and Practice, 12(2), 150-161. https://doi.org/10.3846/btp.2011.16
Published in Issue
Jun 22, 2011
Abstract Views
127
PDF Downloads
121