Share:


The model of the integrated competitive strategy of an enterprise in oligopolic market

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Algirdas Krivka Affiliation

Abstract

The article presents the original model of enterprise’s integrated competitive strategy under the conditions of oligopolic market. The integrated strategy is considered to be the concerted set of partial (detailed) competitive strategies targeting on certain elements of internal and external environment of an enterprise and influencing its performance. The partial competitive strategies are derived and the model of the integrated strategy is based on generic business strategies, developed in theoretical sources of strategic management and adapted for oligopolic market, having regard to the models of analysing enterprise competitive potential and forming business strategy, proposed by other authors. The model is designed as a scientifically grounded framework for forming and improving competitive strategy of an oligopolic enterprise, with the further research being aimed at preparing the tools for quantitative evaluation (assessing expected contribution of the partial strategies to enterprise performance and estimating their scale in the integrated strategy), and empirical application to real-world enterprises.


Įmonės integruotos konkurencinės strategijos modelis oligopolinėje rinkoje


Santrauka


Straipsnyje  skelbiamas  originalus  integruotos  konkurencinės  strategijos  modelis,  taikytinas  oligopolinėje  rinkoje veikiančioms  įmonėms.  Integruota  konkurencinė  strategija  suprantama  kaip  suderintas  rinkinys  dalinių  (detaliųjų)  konku-rencinių  strategijų,  nukreiptų  į  įmonės  vidinės  ir  išorinės  aplinkos  veiksnius,  turinčius  įtakos  įmonės  strateginei  pozicijai  ir veiklos rezultatams. Oligopolinės įmonės taikytinos dalinės konkurencinės strategijos išskiriamos ir integruotos konkurencinės strategijos  modelis  sudaromas  remiantis  strateginio  valdymo  teoriniuose  šaltiniuose  gvildenamomis  verslo  strategijomis,  jas adaptuojant oligopolinei rinkai, taip pat atsižvelgus į kitų autorių siūlomus įmonės konkurencinio potencialo analizės ir strategijos formavimo modelius. Skelbiamas modelis yra mokslinis pagrindas oligopolinės įmonės konkurencinei strategijai formuoti ir tobulinti, tolesnius tyrimus siejant su modelio pritaikymo matematinio instrumentarijaus sudarymu (leidžiančiu įvertinti dalinių konkurencinių strategijų lauktiną poveikį veiklos rezultatams ir nustatyti jų taikymo mastą), empirinio pritaikymo metodikos parengimu ir modelio praktiniu aprobavimu realioms įmonėms.


Reikšminiai žodžiai: oligopolinė rinka, oligopolinė įmonė, konkurencinė strategija, modelis.

Keyword : oligopolic market, oligopolic enterprise, competitive strategy, model

How to Cite
Ginevičius, R., & Krivka, A. (2010). The model of the integrated competitive strategy of an enterprise in oligopolic market. Business: Theory and Practice, 11(2), 87-95. https://doi.org/10.3846/btp.2010.10
Published in Issue
Jun 10, 2010
Abstract Views
33
PDF Downloads
38