Share:


Accounting for changes in information technology use test

    Jonas Bukevičius Affiliation

Abstract

The latest computing technology, the application of information technology (IT) to accounting pose new challenges for the same records and how they are organized. There are additional requirements for the accounting staff, formation of accounting service companies, special software products developed for accounting management which are likely to create a new organization of accounting in Lithuanian enterprises. However, the recent introduction of information technologies do not always lead to development of accounting. As a result, after the introduction of the records of the latest information technologies, accounting development trends are not always observed in practice. The cases are often observed when this leads to an increase in workload of accounting staff. The problem of internal control system for using computer software emerges additionally. The new terms will also appear such as qualified accountants’ assessment problems, public accounting services start-up control. In organizing the public accounts activity we need to observe the diversity of accounting software products. The paper reveals the nature of the trends mentioned in the records, the relevant accounting issues, the proposals for their decision. As an option, it is recommended to start public practicing accountants attesting carried out in public, professional organizations of the country. Furthermore, it is recommended to start the accounting services business licensing, to organize their control system. It is also proposed to introduce into accounting the software product certification so that consumers can trace their qualified diversity.


Informacinių technologijų sukeliamų apskaitos pakitimų tyrimas


Santrauka


Naujausios  skaičiavimo  technikos,  informacinių  technologijų  (IT)  taikymas  apskaitoje  kelia  naujų  iššūkių  pačiai apskaitai, jos organizavimui. Atsiranda papildomi reikalavimai apskaitos darbuotojams, formuojasi apskaitos paslaugų įmonės, apskaitai tvarkyti kuriami specialūs programiniai produktai, kurie sudaro prielaidas naujai organizuoti apskaitą Lietuvos įmonėse. Tačiau naujausių informacinių technologijų diegimas ne visada tobulina apskaitą. Dėl to, ir įdiegus apskaitoje naujausias informacines technologijas, praktikoje ne visada pastebimos apskaitos kokybės gerėjimo tendencijos. Neretai pasitaiko atvejų, kai  dėl  to  apskaitos  darbuotojams  padaugėja  darbo,  atsiranda  problemų  organizuojant  vidaus  kontrolės  sistemą.  Naujomis sąlygomis taip pat išryškėja problemų vertinant buhalterių kvalifikaciją, kontroliuojant apskaitos paslaugas teikiančių įmonių steigimą. Organizuojant apskaitą kompiuterinių apskaitos sistemų pagrindu, reikia susiorientuoti naudojamų apskaitoje programinių produktų įvairovėje. Straipsnyje atskleidžiamos šio pobūdžio apskaitos tendencijos, apskaitos problemos, pateikiami pasiūlymai joms spręsti. Kaip išeitis šalyje rekomenduojama pereiti prie viešai praktikuojančių buhalterių atestavimo, atliekamo visuomeninėse profesinėse buhalterių organizacijose. Be to, rekomenduojama pradėti apskaitos paslaugų įmonių licencijavimą, organizuoti jų priežiūros sistemą, siūloma įvesti šalyje naudojamų apskaitos programinių produktų sertifikavimą, kad vartotojai galėtų kvalifikuotai susiorientuoti jų įvairovėje.


Reikšminiai žodžiai: apskaita, informacinės technologijos, buhalterio kvalifikacija, apskaitos organizavimas, apskaitos paslaugų įmonės, programinė apskaitos įranga.

Keyword : accounting, information technology, accounting skills, accounting organization, accounting services firms, accounting software

How to Cite
Bukevičius, J. (2010). Accounting for changes in information technology use test. Business: Theory and Practice, 11(1), 70-76. https://doi.org/10.3846/btp.2010.08
Published in Issue
Mar 15, 2010
Abstract Views
34
PDF Downloads
15