Share:


Risk sources, influencing factors and measures in one cash flow of commercial banks‘ main activity

Abstract

Using theoretical material, statistics and having done analysis and comparisons, commercial banks‘ main activity, its risks and cash flows are discussed in the article. Further, one typical cash flow – the process, identified risk and risk factors having influence on the process reliability as well as mitigating measures have been analysed. At the end of the article evaluation of operational risk management tools to ensure reliability of selected activity implementation significancy is presented. Taking into consideration investigation results on the analysed issue, opinion presented in the article is that there are two factor groups influencing reliability and risk of time deposits, i.e. internal factors – bank employees and information technologies, and external factors – customers. Measures to manage process risks arising due to both factors groups are proposed in the article.


Rizikos šaltiniai, pagrindinės komercinių bankų veiklos vieno pinigų srauto veiksniai ir priemonės


Santrauka

Pasitelkus  teorinę  literatūrą,  statistiką  ir  atlikus  analizę  bei  lyginimus,  straipsnyje  analizuojama  pagrindinė komercinių bankų veikla, kylančios rizikos rūšys, aptariami pagrindinės veiklos pinigų srautai. Taip pat apibrėžiamos rizikos ir operacijų rizikos sampratos. Vėliau detaliai analizuojamas vienos rūšies pinigų srautas – aprašomas procesas, nustatomos proceso rizikos ir veiksniai, galintys daryti įtaką proceso patikimumui, nurodomos priemonės, leidžiančios valdyti procese kylančias rizikas. Straipsnio pabaigoje nagrinėjamas diegimo ir taikymo tikslingumas operacijų rizikos valdymo priemonių pasirinktos veiklos rūšies patikimumui užtikrinti. Atsižvelgiant į gautus tyrimų rezultatus, daroma išvada, kad operacijų rizikos valdymo priemonė turi būti pasirenkama tik atlikus ekspertinę jų taikymo tikslingumo analizę.


Reikšminiai žodžiai: rizika, operacijų rizika, pagrindinė banko veikla, rizikos valdymo priemonės.
Keyword : risk, operational risk, main bank’s activity, risk management measures

How to Cite
Vasarevičienė, B. (2009). Risk sources, influencing factors and measures in one cash flow of commercial banks‘ main activity. Business: Theory and Practice, 10(1), 55-62. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2009.10.55-62
Published in Issue
Mar 27, 2009
Abstract Views
79
PDF Downloads
55