Share:


New service ideas screening

    Juozas Bivainis Affiliation
    ; Rolandas Drejeris Affiliation

Abstract

Bu­si­ness has not got una­ni­mous met­ho­do­lo­gies for scre­e­ning ide­as of new pro­duct, especially ser­vi­ce. Furt­her­mo­re, va­rio­us aut­hors ap­pro­ach the cri­te­ria of ide­as scre­e­ning dif­fe­rent­ly. Offe­red pat­tern for eva­lu­a­ting ide­as of new ser­vi­ce con­sists of 5 com­po­nents. Eve­ry com­po­nent is argued and com­men­ted in the ar­tic­le. Ide­as are ne­eded to dif­fe­ren­tia­te in­to ca­te­go­ries by the of­fe­red methodolo­gy, then eva­lu­a­te by two cri­te­ria, af­ter that the ra­tes of cri­te­ria ha­ve to be synt­he­si­zed and deci­sion ma­de for new idea im­ple­men­ta­tion by the re­sults of synt­he­sis. The­re are 5 ra­tes of­fe­red for the ex­pres­sion of the cri­te­ria. It is pos­sib­le to dif­fe­ren­tia­te ide­as by the gra­de and then to de­ci­de in objective way, which ide­as are the best. Fle­xib­le struc­tu­re of the pat­tern ma­kes it pos­sib­le to ma­ke a deci­sion by the va­lue of par­tial cri­te­ria and to stop the pro­cess of eva­lu­a­ting, when it is as­cer­tai­ned, that idea de­ve­lop­ment is not pur­po­se­ful at le­ast by one cri­te­rion. So, such eva­lu­a­ting ma­kes it pos­sib­le to ob­via­te so­me un­pro­duc­ti­ve ex­pen­di­tu­re.


Article in Lithuanian.


Naujų paslaugų idėjų vertinimas


Santrauka. Verslas stokoja naujų metodinės bazės produktų, ypač paslaugų, idėjoms vertinti. Netgi tyrėjai įvairiai traktuoja naujų produktų (ir paslaugų) idėjų vertinimo kriterijus. Straipsnyje siūlomas naujų paslaugų idėjų vertinimo modelis, sudarytas iš 5 komponentų, kurių kiekvieno paskirtis ir turinys yra argumentuoti. Pagal siūlomą metodiką idėjos būtų diferencijuojamos, paskui vertinamos pagal dviejų skirtingo pobūdžio grupių kriterijus, pagal jų sintezės rezultatus priimamas sprendimas dėl naujų paslaugų įgyvendinimo. Siūlomi vertinimo kriterijai išreikšti 5 kiekybiniais rodikliais. Vertinant idėjas pagal siūlomą schemą galima idėjas suranguoti, tuo sudarant galimybę pagal surinktų balų skaičių objektyviai atrinkti geriausias idėjas. Lanksti modelio struktūra sudaro galimybę priimti sprendimus pagal dalinių kriterijų reikšmes įsitikinus, kad idėją plėtoti netikslinga, tokiu būdu išvengiant neproduktyvių tolesnio vertinimo sąnaudų.


Reikšminiai žodžiai: paslaugų verslas, naujos paslaugos, naujų paslaugų idėjos, vertinimas, vertinimo kriterijai.


First published online: 19 Mar 2008

Keyword : business of services, new services, ideas of new services, evaluation, criteria of evaluation

How to Cite
Bivainis, J., & Drejeris, R. (2008). New service ideas screening. Business: Theory and Practice, 9(1), 5-16. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.5-16
Published in Issue
Mar 19, 2008
Abstract Views
234
PDF Downloads
86
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.