Share:


Comparison of Baltic Countries' development: practical aspects of complex approach

Abstract

In the presented paper it is aimed to reveal how different approach towards development measurement impacts oncountries' ranking results. Development of Lithuania, Latvia and Estonia is being estimated by using three multi-criteriamethods, each of which is independently applied to chosen system of indicators with differently modeled significances ofcomprising components. Authors' overview of considered countries development during 2000-2006 year period is beingperformed in the following way: they juxtapose respectively computed complex indicators' trends and GDP growth, rank theBaltic countries according to their level of development, and compare them to the European Union countries. Obtained resultsallowed to indicate how much specific multi-criteria method and its application premises impact on evaluation of concretecountry and in what cases countries' ranking depends on evaluation technology the most. As a result, some practicalities of multi-criteria methods application have been elaborated and impact of their use on economic analysis disclosed.


Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai


Santrauka


Straips­ny­je sie­kia­ma at­skleis­ti, kiek skir­tin­gas po­žiū­ris į ša­lių iš­si­vys­ty­mą da­ro įta­ką jų tarpu­sa­vio pa­ly­gi­ni­mo re­zul­ta­tams. Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos iš­si­vys­ty­mą au­to­riai ver­ti­na pasitelkdami tris dau­giak­ri­te­ri­nius me­to­dus, kiek­vie­ną iš jų pri­tai­ky­da­mi skir­tin­gai su­mo­de­liuo­tiems pa­si­rink­tos ver­ti­ni­mo sis­te­mos at­ski­rų ro­dik­lių reikš­min­gu­mams. Au­to­riai ap­žvel­gia tri­jų nag­ri­nė­ja­mų ša­lių vys­ty­mą­si 2000–2006 m.: gre­ti­na skir­tin­gai ap­skai­čiuo­tų kom­plek­si­nių ro­dik­lių ki­ti­mą su BVP kiti­mu bei įver­ti­na Bal­ti­jos ša­lių iš­si­vys­ty­mo, vie­na ki­tos bei Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių at­žvil­giu, ly­gį. Gau­ti re­zul­ta­tai at­sklei­džia, kiek dau­giak­ri­te­ri­nio me­to­do pa­rin­ki­mas bei jo tai­ky­mo bū­das le­mia atskiros ša­lies ver­ti­ni­mą, kaip kin­ta ša­lių iš­si­ri­kia­vi­mas pa­gal iš­si­vys­ty­mą, at­si­žvel­giant į kom­plek­si­nio ver­ti­ni­mo tech­ni­ką. Api­ben­dri­na­mi prak­ti­niai kom­plek­si­nių ma­te­ma­ti­nių me­to­dų tai­ky­mo niu­an­sai ir jų tai­ky­mo bū­do įta­ka eko­no­mi­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tams.


Reikšminiai žodžiai: šalių išsivystymas; daugiakriterinis įvertinimas; modeliavimas; tvarioji plėtra; Lietuva; Latvija; Estija; Europos Sąjunga.


 

Keyword : countries` development, , multi-criteria evaluation, modeling, sustainable development, Lithuania, Latvia, Estonia, the European Union

How to Cite
Tvaronavičienė, M., Ginevičius, R., & Grybaitė, V. (2008). Comparison of Baltic Countries’ development: practical aspects of complex approach. Business: Theory and Practice, 9(1), 51-64. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.51-64
Published in Issue
Mar 19, 2008
Abstract Views
33
PDF Downloads
110