Share:


The problem of compatibility of various multiplecriteria evaluation methods

    Romualdas Ginevičius Affiliation
    ; Valentinas Podvezko Affiliation

Abstract

When various multiple criteria methods are used to evaluate a particular object or phenomenon, conflicting resultsare usually obtained. This allows us to state that every method has its advantages and disadvantages as well as its own logic,highlighting some particular aspects of the considered object or situation.Seeking to reduce the particular effects of various multicriteria evaluation methods (MCEM) on the calculation results, it isrational to estimate the considered object (or phenomenon) by using several methods and, then, to find the average estimate. Therefore, a theoretical as well as practical problem of selecting the appropriate multicriteria evaluation methods to be usedas a “package” arises.


Article in Lithuanian.


Daugiakriterinio vertinimo būdų suderinamumas


Santrauka. Ver­ti­nant tą pa­tį reiš­ki­nį įvai­riais dau­giak­ri­te­ri­niais me­to­dais, gau­na­mi skir­tin­gi re­zul­ta­tai. Tai lei­džia teig­ti, kad kiek­vie­nas me­to­das tu­ri sa­vo pri­va­lu­mų ir trū­ku­mų, vi­di­nę lo­gi­ką, iš­ryš­ki­na vis ki­to­kį nag­ri­nė­ja­mo ob­jek­to ar nag­ri­nė­ja­mos si­tu­a­ci­jos as­pek­tą. Sie­kiant su­ma­žin­ti at­ski­rų dau­giak­ri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo bū­dų (DVB) spe­ci­fi­kos įta­ką skai­čia­vi­mo rezultatams, tiks­lin­ga nag­ri­nė­ja­mą reiš­ki­nį ver­tin­ti ke­liais bū­dais, o pas­kui nu­sta­ty­ti šių ver­ti­ni­mų vidur­kį. Dėl to ky­la tiek moks­li­nė, tiek prak­ti­nė pro­ble­ma – ko­kius dau­giak­ri­te­ri­nio ver­ti­ni­mo bū­dus įtrauk­ti į vie­ną „pa­ke­tą“.


Reikšminiai žodžiai: kompleksinis vertinimas; daugiakriteriniai metodai; koreliacinė analizė; metodų suderinamumas.


First published online: 19 Mar 2008

Keyword : complex evaluation, multicriteria methods, correlation analysis, compatibility (concordance) of methods

How to Cite
Ginevičius, R., & Podvezko, V. (2008). The problem of compatibility of various multiplecriteria evaluation methods. Business: Theory and Practice, 9(1), 73-80. https://doi.org/10.3846/1648-0627.2008.9.73-80
Published in Issue
Mar 19, 2008
Abstract Views
264
PDF Downloads
644
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.