Share:


Consumption as a value in the context of social sustainability / Vartojimas kaip vertybė socialinio stabilumo kontekste

    Valdas Pruskus Affiliation

Abstract

The article discusses the phenomenon of consumption in the market society. The factors that promote and support the consumption as a value, the lifestyle and the way to success are analyzed.


Myths from consumption society, which promote using, are examined; their impact on individual power and social psychological aspects is discussed. The challenge of using which contributes to the sustainability of society is under discussion. It is shown that these myths help strengthen individual's dependence on the consumption standard, essentially deprive him / her of freedom of choice, they do not encourage the self-activity of an individual and they do not develop responsibility for his / her choices (which is the basis for the stability of democracy). The individual who is constantly guided and habituated to use standardized material and intellectual goods and services, developing dependence on them, readily becomes regulable consumer also in the market of political services. In this way, the assumptions are created for flourishing of controllable democracy. It is confirmed that consumption without control is not a reliable basis for the sustainability of society.


Santrauka 


Straipsnyje aptariamas vartojimo fenomenas rinkos visuomenėje. Analizuojami veiksniai, aukštinantys ir palaikantys vartojimą kaip vertybę, gyvenimo stilių ir kelią į sėkmę.


Tiriami vartojimo visuomenėje vyraujantys jį aukštinantys mitai. Taip pat nagrinėjama individualių galių bei socialinių ir psichologinių aspektų įtaka. Aptariamas vartojimo fenomeno metamas iššūkis visuomenės stabilumui. Parodoma, kad šie mitai padeda sustiprinti individo priklausomybę vartojimo standartams, esmingai atimdami iš jo pasirinkimo laisvę – tai neskatina individo autentiškiems veiksmams ir nelavina atsakomybės pasirinkimo atžvilgiu (o būtent tai sudaro demokratijos pagrindą). Straipsnyje susitelkiama ties standartinėmis materialiomis ir intelektinėmis gėrybėmis bei paslaugomis, taip pat įžvelgiama, kad nūdien nuolat skatinama jomis naudotis, įtvirtinant priklausomybę. Taip individas lengvai tampa politinių paslaugų rinkos vartotoju. Šiuo atveju kuriamos prielaidos demokratijai klestėti. Parodoma, kad vartojimas be atsakomybės nėra patikimas pagrindas visuomenės stabilumui.


Reikšminiai žodžiai: verslas, kapitalas, vartotojas, vartojimas, demokratija, darbas, medijos, visuomenė, standartų vartojimas, vertybė

Keyword : business, capital, consumer, consumption, democracy, labor, media, society, consumption standard, value

How to Cite
Pruskus, V. (2014). Consumption as a value in the context of social sustainability / Vartojimas kaip vertybė socialinio stabilumo kontekste. Creativity Studies, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.3846/20297475.2014.931892
Published in Issue
Jul 2, 2014
Abstract Views
270
PDF Downloads
166