Share:


The way the ideological desire conceals the politics, or how J. Lacan teaches us to comprehend the desire / Kaip ideologinis veiksmas paslepia politiką, arba kaip J. Lacanas moko suvokti geismą

    Povilas Senūta Affiliation

Abstract

In this article the paradoxical similarity between the concepts of ideology and desire is discussed, when the publicly proclaimed political problems are distorted and they are proposed to be tackled as if they were undisputed truths. The critique of the ideology of the political theory and Jacques Lacan's psychoanalysis – both in a characteristic way to each – question the modern kernel of reality behind which there lurks the impossibility of the truth and of the reality, and show that the reality perceived by us is as much ideological as traumatic. In the article it is attempted to discuss the way these two concepts supplement and broaden each other. The ideology and the desire as the centers of the political visualization allow us to ask anew: what is real? And what lies beneath this explicated appearance?


Santrauka 


Straipsnyje aptariamas paradoksalus ideologijos ir lakaniškojo geismo sąvokų panašumas, kai iškreipiamos viešai deklaruojamos politinės problemos ir siūloma jas spręsti taip, tarsi jos būtų nekvestionuojama tiesa. Politinės teorijos ideologijos kritika ir Jacques'o Lacano psichoanalizė – abi disciplinos savaip – kvestionuoja modernų tikrovės branduolį, už kurio slepiasi tiesos ir tikrovės negalimybė, ir parodo, kad mūsų suvokiama tikrovė yra tiek pat ideologinė, kiek ir trauminė. Straipsnyje siekiama aptarti, kaip šios dvi sąvokos viena kitą papildo ir praplečia. Ideologija ir geismas, kaip politinės vizualizacijos centrai, iš naujo leidžia klausti: Kas yra tikra? Kas slypi po šia eksplikuojama regimybe?


Reikšminiai žodžiai: geismasideologijaLacanaspolitikaŽižekas

Keyword : desire, ideology, Lacan, politics, Žižek

How to Cite
Senūta, P. (2014). The way the ideological desire conceals the politics, or how J. Lacan teaches us to comprehend the desire / Kaip ideologinis veiksmas paslepia politiką, arba kaip J. Lacanas moko suvokti geismą. Creativity Studies, 7(1), 39-45. https://doi.org/10.3846/20297475.2014.907215
Published in Issue
Jul 2, 2014
Abstract Views
329
PDF Downloads
174