Share:


Communication of creativeness in business media

    Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė Affiliation
    ; Gintarė Adomaitytė Affiliation
    ; Viktorija Žilinskaitė-Vytienė Affiliation
    ; Vida Navickienė Affiliation
    ; Ilona Valantinaitė Affiliation

Abstract

Creativity has been traditionally associated and even identified with artistry. However, it is being perceived as an impetus for the development of leadership and technologies innovation, and is characteristic of activities that for long have not been recognized creative. The current article presents results of the quantitative content analysis of the Business News (in Lithuanian Verslo žinios) daily business newspaper of Lithuania. The instances of the creativity concept and its synonyms use, i.e. novelty, modernity and originality, in the Lithuanian daily newspaper texts, published in 1994–2017, were calculated. The context in which these words were mentioned has been analyzed. The research results demonstrate the consistent increase in the use of the creativity concept and the related notions in texts from the chosen period. At the beginning of the period under examination, the analyzed concepts were employed in the fields traditionally related to creation and arts, such as fine arts, fashion, interior design, and advertising. Later, these concepts have entered the fields of civil engineering and information technology, i.e. the fields that had been based on knowledge and skills. Moreover, creativity notions have been used to describe inter-sectoral areas that are often initiated by project based activities. Creativity has linked entrepreneurship, information technology, innovations, and culture, and has gradually become important in texts, describing politics, education and science. The fields that had traditionally been perceived creative, have now been transformed and changed the concept of creativity, expanding the diversity of creative activities by merging them. It was found that the importance of the perception of creativity in the society, analyzed through the media content, changed in 2003, 2007, and 2014, when creativity became crucial not only in activities traditionally related with arts, but also in business, leadership, information technology, and technology sectors, and has promoted interdisciplinarity, collaboration among sectors, as well as the pursuit of novelty, utility, and applicability.

Article in English.


Kūrybiškumo komunikacija verslo medijose

Santrauka

Viena vertus, kūrybiškumas tradiciškai siejamas ar netgi tapatinamas su meniškumu, kita vertus, suvokiamas kaip inovacijų, lyderystės, technologijų raidos stimulas, būdingas veiklos rūšims, ilgą laiką nesuvoktoms kaip kūrybiškoms. Straipsnyje pateikiami verslo dienraščio kiekybinės turinio analizės rezultatai. 1994–2017 metų Lietuvos dienraščio tekstuose buvo suskaičiuotos kūrybiškumo sąvokos ir jo sinonimai – naujumas, modernumas ir originalumas. Lietuviškas dienraštis Verslo žinios buvo pasirinktas medijų turinio analizei, kiekviename jo numeryje buvo suskaičiuotos visos kūrybiškumo ir jo sinonimų sąvokos. Tyrimo rezultatai rodo nuoseklų kūrybiškumo ir su juo susijusių sąvokų vartojimo augimą tekstuose visu tiriamuoju laikotarpiu. Laikotarpio pradžioje sąvokos buvo vartojamos tik su kūryba ir menu tradiciškai siejamose srityse, tokiose kaip dailė, mada, interjeras, reklama. Vėliau sąvokų vartojimas paplito srityse, kuriose anksčiau reikėjo tik žinių ir įgūdžių – statyboje, informacijos technologijose. Kūrybiškumas pradėtas įžvelgti aprašant tarpsektorines sritis, kurios neretai startavo pasitelkiant projektinę veiklą. Kūrybiškumas susiejo verslumą, informacijos technologijas, inovacijas ir kultūrą. Palaipsniui kūrybiškumas tapo svarbus politiką, švietimą ir mokslą aprašančiuose tekstuose. Sritys, kurios tradiciškai buvo suvokiamos kaip kūrybiškos, ėmė transformuotis, keisdamos ne tik kūrybiškumo sampratą, bet ir didindamos kūrybiškos veiklos rūšių spektrą bei jų susivienijimą / suliejimą tarpusavyje. Kūrybiškumo svarbos visuomenėje suvokimas, analizuotas per medijų turinį, pakito 2003, 2007 ir 2014 metais, kūrybiškumui tampant esminiu ne tik tradiciškai su menu siejamoje veikloje, bet ir versle, lyderystėje, informacijos ir kitų technologijų srityse, skatinant tarpdiscipliniškumą, tarpsektorinį bendradarbiavimą bei naujumo, naudingumo ir pritaikomumo siekimą.

Reikšminiai žodžiai: verslo medijos, kūrybiškumas, kūrybiškumo diskursas, medijų analizė, modernumas, naujumas, originalumas.

Keyword : verslo medijos, kūrybiškumas, kūrybiškumo diskursas, medijų analizė, modernumas, naujumas, originalumas

How to Cite
Sederevičiūtė-Pačiauskienė, Živilė, Adomaitytė, G., Žilinskaitė-Vytienė, V., Navickienė, V., & Valantinaitė, I. (2018). Communication of creativeness in business media. Creativity Studies, 11(1), 201-212. https://doi.org/10.3846/cs.2018.3450
Published in Issue
Oct 2, 2018
Abstract Views
412
PDF Downloads
223
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Balkevicius, A. (2013). Lithuanian financial system transformation in the context of globalization. Trends Economics and Management, 7(14), 14-21.

Barevičiūtė, J. (2014). Pagrindiniai kūrybiškumo ir kūrybingumo aspektai šiuolaikiniuose humanitariniuose bei socialiniuose moksluose. Filosofija. Sociologija, 25(1), 19-28.

Bell, A., & Garrett, P. (Eds.). (1998). Approaches to media discourse. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Boden, M. A. (2004). The creative mind: myths and mechanisms. London and New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203508527

Dijk, van T. A. (2009). News as discourse. Series: Communication. D. Zillmann & J. Bryan (Eds.). New York and London: Routletge.

Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Edward Arnold.

Florida, R. (2005). The flight of the creative class: the new global competition for talent. New York: HarperCollins Publishers. https://doi.org/10.4324/9780203997673

Florida, R. (2012). The rise of the creative class, revisited. New York: Basic Books.

Hall, S. (2012). This means this, this means that: a user’s guide to semiotics. London: Laurence King Publishing Ltd.

Hemlin, S., Allwood, C. M., & Martin, B. R. (2004). Creative knowledge environments: the influences on creativity in research and innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Jakutis, A., & Kazlovas, V. (2006). Lietuvos ūkio ir verslo raidos analizė. Verslas: teorija ir praktika, 7(3), 163-167. https://doi.org/10.3846/btp.2006.20

Joshi, M. (2017). Creativity and innovation. SSRN. Retrieved from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2993084

Kačerauskas, T. (2017). Kreativnost i koncepciya kreativnovo obščestva v sociologii. Sotsiologicheskie issledovaniya, 10, 26-35.

Kačerauskas, T. (2016). The paradoxes of creativity management. Ekonomika a management, 19(4), 33-43. https://doi.org/10.15240/tul/001/2016-4-003

Kaufman, J. C., & Baer, J. (2012). Beyond new and appropriate: who decides what is creative?. Creativity Research Journal, 24(1), 83-91. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.649237

Kharkhurin, A. V. (2014). Creativity.4in1: four-criterion construct of creativity. Creativity Research Journal, 26(3), 338-352. https://doi.org/10.1080/10400419.2014.929424

Leech, G., & Short, M. (2007). Style in fiction: a linguistic introduction to English fictional prose. Series: English Language Series. R. Quirk (General Ed.). Harlow: Pearson Education Limited.

Martin, L., & Wilson, N. (2017). Defining creativity with discovery. Creativity Research Journal, 29(4), 417-425. https://doi.org/10.1080/10400419.2017.1376543

Perkins, D. N. (1994). Creativity: beyond the Darwinian paradigm. In M. A. Boden (Ed.), Dimensions of creativity (pp. 119-142). London: Massachusetts Institute of Technology.

Pogosian, S., & Dzemyda, I. (2012). Inovacijos versle ir jas lemiantys veiksniai teoriniu ir politiniu aspektu. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos, 1(25), 63-76.

Pope, R. (2005). Creativity: theory, history, practice. London and New York: Routledge.Reimeris, R. (2016). Theoretical features of the creative society. Creativity Studies, 9(1), 15-24. https://doi.org/10.3846/23450479.2015.1088902

Runco, M. A., & Bahleda, M. D. (1986). Implicit theories of artistic, scientific, and everyday creativity. Journal of Creative Behavior, 20(2), 93-98. https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.1986.tb00423.x

Runco, M. A., & Jaeger, G. J. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24(1), 92-96. https://doi.org/10.1080/10400419.2012.650092

Sarooghi, H., Libaers, D., & Burkemper, A. (2015). Examining the relationship between creativity and innovation: a meta-analysis of organizational, cultural, and environmental factors. Journal of Business Venturing, 30(5), 714-731. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2014.12.003

Savinitch, L. (2005). Pragmatic goals and communicative strategies in journalistic discourse under censorship. In E. Grillo (Ed.), Power without domination: dialogism and the empowering property of communication. Series: Discourse Approaches to Politics, Society and Culture. Vol. 12 (pp. 107-138). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/dapsac.12.07sav

Simonton, D. K. (2012). Taking the U.S. Patent Office criteria seriously: a quantitative three-criterion creativity definition and its implications. Creativity Research Journal, 24(2-3), 97-106.

Smith, G. J. W. (2005). How should creativity be defined?. Creativity Research Journal, 17(2-3), 293-295. https://doi.org/10.1080/10400419.2005.9651487