Share:


The creative cultural pract ice of sharing ecotopian visions through a collaborative art project / kūrybinė kultūrinė ekotopinių vizijų dalijimosi praktika kolaboraciniame meno projekte

    Kyong-Mi Paek Affiliation

Abstract

Today’s environmental challenges have prompted educators to explore ways to promote environmental sustainability. Contemporary artists working in ecological realms have presented distinct ways of understanding ecological concerns and proposed creative solutions to environmental challenges through ingenious means that reach people beyond scientific realms. Despite recognition of those creative cultural practices as invaluable educational resources, such efforts have not been a significant part of art curricula. This article aims to expand art’s potential role via reports on a recent curriculum development study of an on-campus collaborative art project in which practising artists known for their bioregional orientations were invited to inspire engineering students. This intracase analysis of developing group projects is followed by a cross-case analysis, which focuses on the distinguishing features that emerged from students’ responses to group activities. The findings are discussed to provide implications for the creative cultural practice of sharing ecotopian visions through art in the context of interdisciplinary learning.


Santrauka


Nūdieniai aplinkos metami iššūkiai paskatino pedagogus palaikyti aplinkos tvarumą. Šiuolaikiniai menininkai, dirbantys ekologijos srityje, pristatė skirtin- gų ekologinių rūpesčių supratimo būdų ir, pasitelkdami išradingas priemones, pasiūlė kūrybinių aplinkos teikiamų iššūkių sprendimų, kurie būtų pasiekiami ir žmonėms anapus mokslo srities. Nepaisant to, kad tos kūrybinės kultūrinės praktikos pripažįstamos kaip neįkainojami švietimo ištekliai, tokios pastangos nėra reikšminga meno programų dalis. Šiame straipsnyje keliamas tikslas iš- plėsti potencialų meno vaidmenį, remiantis neseniai atliktų programų plėtros tyrimų ataskaitomis. Tyrimai buvo skirti universitetiniam kolaboraciniam meno projektui, į kurį inspiruoti inžinerijos studentus buvo pakviesti dėl savo bio- regioninių pakraipų žinomi praktikuojantys menininkai. Šių grupinių projektų plėtros intraatvejo analizė pagrįsta tarpusavio atvejų analize, kurioje susitel- kiama ties skiriamaisiais bruožais, išryškėjusiais pasitelkus studentų atsakais į grupių veiklas. Atradimai aptariami siekiant numatyti galimas pasekmes kūry- binei kultūrinei dalijimosi ekotopinėmis vizijomis praktikai meno srityje tarp- dalykio mokymo kontekste.


Reikšminiai žodžiai: ekologinio meno programa, ekotopinė vizija, aplinkos tvarumas, kolaboracinis meno projektas, kūrybinė kultūrinė praktika, programų plėtra, tarpdalykis mokymas

Keyword : ecological art curriculum, ecotopian vision, environmental sustainability, collaborative art project, creative cultural practice, curriculum development, interdisciplinary learning

How to Cite
Paek, K.-M. (2017). The creative cultural pract ice of sharing ecotopian visions through a collaborative art project / kūrybinė kultūrinė ekotopinių vizijų dalijimosi praktika kolaboraciniame meno projekte. Creativity Studies, 10(1), 43-58. https://doi.org/10.3846/23450479.2017.1337049
Published in Issue
Jul 3, 2017
Abstract Views
292
PDF Downloads
188
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.