Share:


Subculture’s creativity as an identity formation mechanism / Subkultūros kūrybiškumas kaip tapatumo formavimosi mechanizmas

    Aleksander Sautkin Affiliation

Abstract

This article is about the present day value transformation of Western European civilization, happening through production of alternative models of identification in different subcultures. Subcultural creativity is reviewed as an important differentiating factor of the previous ideological integrity, turning into some contradicting parts. We made an emphasis on black metal subculture, which actively sets itself in opposition to the dominant culture. The main ideological sources of black metal subculture are The Satanic Bible by Anton LaVey and neo-paganism. The analysis reveals that neo-paganism is a more important identification factor of the rebels coming out against the dominant culture, than their commitment to LaVey’s ideas, which align quite well with the goals and aims of the late capitalist society. In black metal subculture neo-paganism sometimes combines with extreme right-wing ideologies, transferring anti-Christian nihilism, adolescent misanthropy, and aesthetical radicalism into political aspect.


 

Santrauka


Šis straipsnis skirtas nūdienei Vakarų Europos civilizacijos vertybių transformacijai, vykstančiai randantis skirtingų subkultūrų alternatyviesiems identifikacijos modeliams. Subkultūrinis kūrybiškumas suprantamas kaip svarbus ankstesniojo ideologinio integralumo diferenciacijos veiksnys, lemiantis tam tikrus prieštaringumus. Mes akcentuojame juodojo metalo subkultūrą, ypač pabrėžiančią jos sudaromą opoziciją dominuojančiai kultūrai. Pagrindiniai ideologiniai juodojo metalo subkultūros šaltiniai – tai Antono LaVey'aus Šėtono biblijair neopagonybė. Analize atskleidžiama, kad neopagonybė yra daug svarbesnis maištininkų identifikavimosi, nusikreipiant prieš dominuojančią kultūrą, veiksnys nei LaVey'aus idėjų, gana gerai pritampančių prie vėlyvosios kapitalis- tinės visuomenės tikslų ir siekinių, propagavimas. Juodojo metalo subkultūroje neopagonybė tam tikrais atvejais sudaro dermę su kraštutinėmis dešiniosios pakraipos ideologijomis, peržengiančiomis antikrikščionišką jį nihilizmą, paauglišką mizantropiją ir estetinį radikalizmą, bei įgauna politinį aspektą.

 

Reikšminiai žodžiai: juodasis metalas, kūrybiškumas, tapatumas, neopagonybė, satanizmas, subkultūra


First published online: 12 Jan 2017


Keyword : black metal, creativity, identity, neo-paganism, satanism, subculture

How to Cite
Sautkin, A. (2017). Subculture’s creativity as an identity formation mechanism / Subkultūros kūrybiškumas kaip tapatumo formavimosi mechanizmas. Creativity Studies, 10(1), 59-71. https://doi.org/10.3846/23450479.2016.1231138
Published in Issue
Jul 3, 2017
Abstract Views
438
PDF Downloads
562
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.