[1]
Kowsar, K.S.S. and Mukherjee, S. 2021. Recreating Hamlet: creativity of Vishal Bhardwaj in Haider. Creativity Studies. 14, 1 (Mar. 2021), 90-98. DOI:https://doi.org/10.3846/cs.2021.11556.