[1]
Kryshtanovych, M., Bilyk, V., Hanushchyn, S., Sheremet, I. and Vasylenko, K. 2021. Modelling the ways to increase the creativity of psychology students as a basic factor in professional development. Creativity Studies. 14, 1 (Feb. 2021), 34-50. DOI:https://doi.org/10.3846/cs.2021.12571.