(1)
Kryshtanovych, M.; Bilyk, V.; Hanushchyn, S.; Sheremet, I.; Vasylenko, K. Modelling the Ways to Increase the Creativity of Psychology Students As a Basic Factor in Professional Development. CS 2021, 14, 34-50.