(1)
Nikiforova, B. In Memoriam Nikolaj Bespamiatnykh 1953 06 26–2017 11 27. CS 2017, 10, 174.