Kowsar, K. S. S., & Mukherjee, S. (2021). Recreating Hamlet: creativity of Vishal Bhardwaj in Haider. Creativity Studies, 14(1), 90-98. https://doi.org/10.3846/cs.2021.11556