Kryshtanovych, M., Bilyk, V., Hanushchyn, S., Sheremet, I., & Vasylenko, K. (2021). Modelling the ways to increase the creativity of psychology students as a basic factor in professional development. Creativity Studies, 14(1), 34-50. https://doi.org/10.3846/cs.2021.12571