KOWSAR, K. S. S.; MUKHERJEE, S. Recreating Hamlet: creativity of Vishal Bhardwaj in Haider. Creativity Studies, v. 14, n. 1, p. 90-98, 18 Mar. 2021.