Kowsar, K. S. Shahanaaz, and Sangeeta Mukherjee. 2021. “Recreating Hamlet: Creativity of Vishal Bhardwaj in Haider”. Creativity Studies 14 (1):90-98. https://doi.org/10.3846/cs.2021.11556.