Kryshtanovych, Myroslav, Valentyna Bilyk, Solomiia Hanushchyn, Inesa Sheremet, and Kateryna Vasylenko. 2021. “Modelling the Ways to Increase the Creativity of Psychology Students As a Basic Factor in Professional Development”. Creativity Studies 14 (1):34-50. https://doi.org/10.3846/cs.2021.12571.