Kowsar, K. S. S. and Mukherjee, S. (2021) “Recreating Hamlet: creativity of Vishal Bhardwaj in Haider”, Creativity Studies, 14(1), pp. 90-98. doi: 10.3846/cs.2021.11556.