Kryshtanovych, M., Bilyk, V., Hanushchyn, S., Sheremet, I. and Vasylenko, K. (2021) “Modelling the ways to increase the creativity of psychology students as a basic factor in professional development”, Creativity Studies, 14(1), pp. 34-50. doi: 10.3846/cs.2021.12571.