[1]
M. Kryshtanovych, V. Bilyk, S. Hanushchyn, I. Sheremet, and K. Vasylenko, “Modelling the ways to increase the creativity of psychology students as a basic factor in professional development”, CS, vol. 14, no. 1, pp. 34-50, Feb. 2021.