Kryshtanovych, M., V. Bilyk, S. Hanushchyn, I. Sheremet, and K. Vasylenko. “Modelling the Ways to Increase the Creativity of Psychology Students As a Basic Factor in Professional Development”. Creativity Studies, vol. 14, no. 1, Feb. 2021, pp. 34-50, doi:10.3846/cs.2021.12571.