Share:


Relationship between horizontal deformations of the earth‘s crust and seismotectonic potential in the territory of Lithuania

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Arminas Stanionis Affiliation
    ; Daiva Levinskaitė Affiliation

Abstract

Lithuania has a high ecological hazard structure (for example, the Ignalina Nuclear Power Plant, a petroleum refining company in Mažeikiai, chemical factories in Jonava and Kėdainiai). Clearly seismic events may disrupt their work and even cause serious damage to the environment. Heavy environmental pollution might be provoked by chemical and radioactive materials. Seismic events are determined by the seismotectonic potential of the territory. Such potential is interrelated with the deformation of the Earth‘s crust research into which is one of the sources of information for attempting to forecast the development of seismotectonic activity. The purpose of this work is to evaluate horizontal stresses and strains in the territory of Lithuania analyzing data on GPS observation. The carried out studies on the Earth’s crust using horizontal deformations and stress calculation methods have developed the new characteristics of horizontal deformation and showed the results of stress changes.


Article in Lithuanian


Lietuvos teritorijos žemės plutos deformacijų ir seismotektoninio potencialo ryšys


Santrauka. Lietuvoje yra statinių, keliančių ekologinio pavojaus grėsmę (Ignalinos atominė elektrinė, Mažeikių naftos perdirbimo įmonė, chemijos gamyklos Jonavoje bei Kėdainiuose ir pan.). Seisminiai įvykiai gali sutrikdyti šių įmonių veiklą ir net lemti didelį pavojų aplinkai, t. y. gali būti sukelta didelė aplinkos tarša cheminėmis bei radioaktyviosiomis medžiagomis. Seisminius įvykius lemia teritorijos seismotektoninis potencialas. Seismotektoninis potencialas ir Žemės plutos deformacijos yra tarpusavyje susiję reiškiniai, kuriuos sukelia dažnai tie patys giluminiai procesai Žemės gelmėse. Žemės plutos deformacijų tyrimas yra vienas iš informacijos šaltinių prognozuojant teritorijos seismotektoninį aktyvumą. Straipsnyje nagrinėjamos Žemės plutos horizontaliosios deformacijos, nustatomi Žemės plutos įtempių pokyčiai Lietuvos teritorijoje pagal GPS matavimų duomenis. Atlikus tyrimus pagal pateikiamą Žemės plutos horizontaliųjų deformacijų ir įtempių tyrimo metodiką, gauti nauji horizontaliųjų deformacijų charakteristikų bei įtempių pokyčių rezultatai ir nustatytos jų sąsajos su seismotektoniniu potencialu.


Reikšminiai žodžiai: baigtinių elementų metodas, Huko dėsnis, įtempiai, deformacijos, GPS, seismotektoninis potencialas.

Keyword : finite element method, Hooke law, stresses, deformations, GPS, seismotectonic potential

How to Cite
Zakarevičius, A., Stanionis, A., & Levinskaitė, D. (2012). Relationship between horizontal deformations of the earth‘s crust and seismotectonic potential in the territory of Lithuania. Geodesy and Cartography, 36(4), 139-145. https://doi.org/10.3846/gc.2010.22
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
88
PDF Downloads
38
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.