Share:


Application of LIDAR data for creating three-­dimensional models of the site

    Aušra Kalantaitė Affiliation
    ; Raimundas Putrimas Affiliation
    ; Dominykas Šlikas Affiliation

Abstract

The article examines the technological peculiarities of creating 3D models of a site applying LIDAR data. Two data sources, including the method of scanning the Earth’s surface data using LIDAR and orthophoto maps have been applied. The non­regularities of the point cloud and the accuracy of LIDAR data were investigated. The reasons affecting the quality of LIDAR data were detected and methods for improving scanning technology were suggested. An algorithm detecting and eliminating essential errors was proposed. Experimental research included data on an orthophoto map sheet of Lithuanian territory at a 1:10000 scale.


Article in Lithuanian


Erdvinių skenavimo duomenų taikymas vietovės  trimačiams modeliams generuoti


Santrauka. Analizuojami vietovės trimačių modelių sudarymo remiantis erdviniais skenavimo duomenimis technologijos ypatumai. Taikomi du duomenų šaltiniai – LIDAR metodu sukaupti Žemės paviršiaus lazerinio skenavimo duomenys ir ortofotografiniai žemėlapiai. Ištirtas LIDAR duomenų tikslumas ir gaunamų taškų aibės netolygumas. Nustatytos priežastys, turinčios įtakos LIDAR duomenų kokybei, bei pasiūlyta skenavimo technologijos tobulinimo būdai. Pateiktas algoritmas grubioms klaidoms LIDAR duomenyse rasti ir šalinti. Eksperimentiniam tyrimui taikyta vieno Lietuvos teritorijos 1:10 000 mastelio ortofotografinio žemėlapio lapo apimties duomenys. LIDAR duomenys gauti ir ortofotografiniai žemėlapiai pagaminti 2009 metais.


Reikšminiai žodžiai: LIDAR, ortofotografiniai žemėlapiai, lazerinis skenavimas, trimatis vietovės modelis.

Keyword : LIDAR, orthophoto map, laser scanning, 3D model

How to Cite
Kalantaitė, A., Putrimas, R., & Šlikas, D. (2012). Application of LIDAR data for creating three-­dimensional models of the site. Geodesy and Cartography, 36(4), 151-155. https://doi.org/10.3846/gc.2010.24
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
73
PDF Downloads
44
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.