Share:


Application of covariation of photogrammetric aspects for electrocardiogram analyse

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Lina Barzdaitė Affiliation

Abstract

Is analysed change of electrocardiogram standard derivations and their parameters, determined in appropriate procedure processing, in virtual space. Was used correlation analyse of derivation for research. For the standard derivations whole, using covariation matrix theory, is determined change of derivation vectors inter correlation coefficient value. Processing of human heart electric field potential value array performs in virtual coordinate system.


Article in Lithuanian


Kovariacinių fotogrametrijos aspektų taikymas analizuojant elektrokardiogramas


Santrauka. Analizuojama elektrokardiogramų standartinių derivacijų ir jų parametrų, nustatytų atliekant atitinkamas apdorojimo procedūras, kaita virtualioje erdvėje. Tiriant taikyta derivacijų koreliacinė analizė. Pagal kovariacinių matricų teoriją nustatyta visumos standartinių derivacijų vektorių tarpusavio koreliacijos koeficientų reikšmių kaita. Žmogaus širdies elektrinio lauko potencialų verčių masyvai apdorojami virtualiojoje koordinačių sistemoje.


Reikšminiai žodžiai: elektrokardiograma, kovariacija, virtualiųjų koordinačių sistema.

Keyword : electrocardiogram, covariance, virtual coordinate system

How to Cite
Skeivalas, J., & Barzdaitė, L. (2012). Application of covariation of photogrammetric aspects for electrocardiogram analyse. Geodesy and Cartography, 36(2), 69-72. https://doi.org/10.3846/gc.2010.11
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
65
PDF Downloads
38
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.