Share:


Evaluation of the gravimetric map of Lithuanian territory

  Rosita Birvydienė Affiliation
  ; Boleslovas Krikštaponis Affiliation
  ; Romuald Obuchovski Affiliation
  ; Eimuntas Paršeliūnas Affiliation
  ; Petras Petroškevičius Affiliation
  ; Dominykas Šlikas Affiliation

Abstract

Estimation of the 1:200 000 scale gravimetric map of Bouguer anomalies of the Lithuanian territory was done. It based on gravity measurements at the Lithuanian gravimetric network points. Totally the gravity accelerations of 686 points were used for the estimation. Their accuracy is betetr than 9 μGal. It was detected areas in which gravity acceleration, calculated from the map, has the sistematic errors. The average difference between Potsdam gravity system, used in the map, and IGSN 71 system, defined by the absolute gravity measurements in the Lithuanian gravimetric network, was obtained.


Article in Lithuanian


Lietuvos teritorijos gravimetrinio žemėlapio  tikslumo vertinimas


Santrauka. Remiantis matavimų, atliktų Lietuvos gravimetrinio tinklo punktuose, duomenimis, įvertintas Lietuvos teritorijos 1:200 000 mastelio Bouguer anomalijų gravimetrinio žemėlapio tikslumas. Vertinimui naudota 686 gravimetrinių punktų sunkio pagreičio reikšmės, kurių vidutinė kvadratinė paklaida neviršija 9 μGal. Nustatytos teritorijos, kuriose sunkio pagreitis, apskaičiuotas pagal žemėlapį, turi sistemingąsias paklaidas. Gautas vidutinis skirtumas tarp žemėlapyje taikomos Potsdamo sunkio sistemos ir IGSN 71 sistemos, apibrėžtos Lietuvos gravimetriniame tinkle atliktais absoliučiaisiais gravimetriniais matavimais.


Reikšminiai žodžiai: gravimetrinis žemėlapis, gravimetrinių žemėlapių tikslumas, sunkio sistemos, gravimetriniai matavimai.

Keyword : gravimetric map, accuracy of gravimetric maps, gravity systems, gravimetric measurements

How to Cite
Birvydienė, R., Krikštaponis, B., Obuchovski, R., Paršeliūnas, E., Petroškevičius, P., & Šlikas, D. (2012). Evaluation of the gravimetric map of Lithuanian territory. Geodesy and Cartography, 36(1), 20-24. https://doi.org/10.3846/gc.2010.03
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
82
PDF Downloads
42
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.