Share:


The application of covariation method to the analysis (comparable) of digital images in cartography

    Jurgita Milieškaitė Affiliation

Abstract

The article discusses research on the identification (comparison) possibilities and accuracy analysis of digital images applying the theory of covariation method. The digital images created by remote methods are processed in programming-packet operators environment applying Matlab 7 computer program. By using this program are compared in between two digital images, which interdependence is evaluated by calculated correlation coefficient values. With higher correlation coefficient absolute values dependence is higher and vice versa. That allows to estimate the two digital images or image of one of two parts (fragments) of the appropriate parameters the values of mutual deviation.


Article in Lithuanian


Kovariacijos metodo taikymas analizuojant (palyginant) skaitmeninius vaizdus kartografijoje


Santrauka. Straipsnyje pristatoma skaitmeninių vaizdų identifikavimo (palyginimo) taikant kovariacijų teoriją galimybių ir tikslumo analizė. Skaitmeniniai vaizdai, gauti nuotoliniais metodais, apdorojami pagal sudarytą kompiuterinę programą Matlab 7 programinio paketo operatorių aplinkoje. Šia programa tarpusavyje palyginami du skaitmeniniai vaizdai, kurių tarpusavio priklausomybė įvertinama šia programa apskaičiuotomis koreliacijos koeficientų reikšmėmis. Esant didesnei koreliacijos koeficiento absoliučiajai reikšmei priklausomybė didesnė, ir atvirkščiai. Pagal tai galima įvertinti dviejų skaitmeninių vaizdų arba vieno vaizdo dviejų dalių (fragmentų) atitinkamų parametrų reikšmių tarpusavio nuokrypius.


Reikšminiai žodžiai: kovariacinė funkcija, palyginimas, pikseliai, skaitmeniniai vaizdai.

Keyword : covariance function, comparison, pixels, digital images

How to Cite
Milieškaitė, J. (2012). The application of covariation method to the analysis (comparable) of digital images in cartography. Geodesy and Cartography, 36(1), 30-34. https://doi.org/10.3846/gc.2010.05
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
74
PDF Downloads
47
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.