Share:


New map of Lithuanian vertical Earth’s crust movements

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Saulius Šliaupa Affiliation
    ; Asta Anikėnienė Affiliation

Abstract

Using the author’s methods for modulating movements, a new map of the recent vertical movements rates of the Earth’s crust of Lithuanian territory is made. It is based on vertical movement values using geodetic measurements and reliance of correlation and regression of the main geological parameters of the territory. The current Earth’s crust vertical movements on the Lithuanian territory varies from –3.5 to +2.5 mm/y. The major depth of the crust rising and the most variations of movements rate gradients are in the Eastern Lithuania, but the sinking in Southern and South-Western part of Lithuania. Using a regressing mathematical model, the reliability of the map is analysed and found, that the probability of it according to the results of geodetic measurements is no less than 0.95.


Article in Lithuanian


Naujas Lietuvos teritorijos vertikaliųjų Žemės plutos judesių žemėlapis


Santrauka. Sudarytas naujas Lietuvos teritorijos dabartinių vertikaliųjų Žemės plutos judesių greičių žemėlapis, judesiams modeliuoti taikant autorių pasiūlytą metodiką. Metodika pagrįsta vertikaliųjų judesių reikšmių ir teritorijos svarbiausių georodiklių koreliacinėmis ir regresinėmis priklausomybėmis, gautomis atlikus geodezinius matavimus. Dabartiniai vertikaliųjų Žemės plutos judesių greičiai Lietuvos teritorijoje yra nuo –3,5 iki +2,5 mm per metus. Intensyviausias Žemės plutos kilimas ir didžiausia judesių greičių gradientų kaita yra šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, o grimzdimas – pietinėje ir pietvakarinėje srityse. Ištirtas pagal regresinį matematinį modelį sudaryto žemėlapio patikimumas ir nustatyta, kad žemėlapio atitikimo pagal geodezinių matavimų rezultatus tikimybė yra ne mažesnė nei 0,95.


Reikšminiai žodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesiai, regresinis modelis.

Keyword : vertical movements of the Earth's crust, regression model

How to Cite
Zakarevičius, A., Šliaupa, S., & Anikėnienė, A. (2012). New map of Lithuanian vertical Earth’s crust movements. Geodesy and Cartography, 35(1), 5-13. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2009.35.5-13
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
88
PDF Downloads
41
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.