Share:


Adjustment of the gravimetric networks, using different adjustment models

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Petras Petroškevičius Affiliation
    ; Romuald Obuchovski Affiliation
    ; Evelina Zigmantienė Affiliation

Abstract

The article analyses adjustment of gravimetric networks, using additional parameters and conditional equations, method of collocation and adjustment as shape of free networks. Using additional parameters and conditional equations at the procedures of gravimetric networks adjustment we can analyse systematic errors of the measurements, for example, displacement of the zero of gravimeters. The accuracy of the adjustment of the main parameters is decreased, because for such analyses we use a particular part of measurements information. The obtained formulas show variations of the covariations matrix of adjustment of main parameters in cases, when we use and do not use additional parameters. We can see from covariations matrix diagonal elements size, how dispersions of main parameters of adjustments vary, when using additional parameters in adjusted procedures. Such an adjustment procedure is purposeful for a full analysis of gravimetric networks, when estimating possible errors derivation.


Article in Lithuanian


Gravimetrinių tinklų išlyginimas, taikant skirtingus išlyginimo modelius


Santrauka. Analizuojama gravimetrinių tinklų išlyginimas, taikant papildomus parametrus ir sąlygines lygtis, kolokacijos metodą, bei išlyginant laisvo tinklo pavidalu. Taikant papildomus parametrus ir sąlygines lygtis gravimetrinių tinklų išlyginimo procedūrose galima analizuoti matavimų sistemingąsias klaidas, pavyzdžiui, gravimetrų nulio slinktį. Kadangi tokiai analizei atlikti naudojama tam tikra matavimų informacijos dalis, dėl šios operacijos sumažėja išlygintų pagrindinių parametrų tikslumas. Gautos formulės išreiškia gravimetrinio tinklo išlygintųjų pagrindinių parametrų kovariacijų matricų pokyčius tais atvejais, kai netaikomi ir kai taikomi papildomi parametrai. Iš kovariacijų matricos diagonaliųjų elementų didumo matyti, kaip pakinta išlygintųjų pagrindinių parametrų dispersijos, išlyginimo procedūrose taikant papildomus parametrus. Tokia išlyginimo procedūra tikslinga atliekant išsamesnę gravimetrinių tinklų analizę, vertinant galimų klaidų šaltinius.


Reikšminiai žodžiai: gravimetrinis tinklas, pagrindiniai ir papildomi parametrai, mažiausiųjų kvadratų metodas, kovariacijų matrica, sistemingosios klaidos.

Keyword : Gravimetric Network, basic and additional parameters, least squares method, covariance matrix, systematic errors

How to Cite
Skeivalas, J., Petroškevičius, P., Obuchovski, R., & Zigmantienė, E. (2012). Adjustment of the gravimetric networks, using different adjustment models. Geodesy and Cartography, 34(2), 45-49. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.45–49
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
58
PDF Downloads
40
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.