Share:


First in the history the demarcation of the state border between the republic of Lithuania and the Republic of Belarus was completed

Abstract

Th e State boundary between Republics of Lithuania and Byelorussia forms part of the external European Union (EU) boundary. Demarcation of this boundary is very important step to the enforcement of use of correct tactics and regime for protecting the external boundaries of EU. State boundary demarcation process has taken 10 years from the date of the Agreement for the state boundary demarcation between Republics of Lithuania and Byelorussia, which has been agreed and signed by the Presidents of the Republics of Lithuania and Byelorussia and ratifi ed by the Parliament (Seym) of the Republic of Lithuania in 1996. Final state boundary demarcation documents between Lithuania and Byelorussia were prepared and signed by joint Demarcation Commission in 2006. During demarcation works Countries discussed a variety of legal, technical, practical questions, relating to state boundary demarcation: geodetic – cartographical works, works relating to creation of the state boundary safety zone, international works control procedures, preparation of fi nal demarcation documentation, ect. In situ state boundary was marked using approved construction boundary signs: central (poligonometric) post, installed on the boundary line and concrete or fi bre-glass posts constructed on side of the central (poligonometric) boundary post in land sections of the boundary. Sections of the state boundary between countries determined by water courses were marked by posts installed on both sides of the river, canal, brook, lake or pond. Boundary line, running across the lakes and ponds, was also marked installing fl oats (buoys), which determine state border position in the boundary waters. State boundary sign coordinates were established using GPS methods and electronic tachiometers; geodetic net stations in the 5 kilometre wide section along the state boundary line were used as base stations. Final demarcation documents - state boundary signs coordinates catalogue and boundary signs protocols – were completed using detailed site investigation data. State boundary topographical maps were produced using specialised aerophotographic data and existing cartographic information. Th en a detailed state boundary description was produced using all above fi nal documents. Th ere were 679 kilometres of the state boundary demarcated and 1955 state boundary signs installed during state boundary demarcation works between the Republics of Lithuania and Byelorussia.


Article in Lithuanian


Demarkuota valstybės siena su Baltarusijos Respublika


Santrauka. Valstybės siena tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos yra išorinės Europos Sąjungos sienos dalis, todėl jos demarkavimas yra itin svarbus žingsnis, leidžiantis tinkamai taikyti išorinės sienos apsaugos režimą. Šios sienos demarkavimas truko dešimtį metų – nuo Sutarties dėl valstybės sienos tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos demarkavimo, kurią pasirašė Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos Prezidentai, o Lietuvos Respublikos Seimas 1996 m. ratifikavo, iki 2006 metų, kai Mišri demarkacijos komisija pasirašė galutinius šios valstybių sienos demarkacijos dokumentus. Vykstant demarkavimo darbams šalys tarpusavyje derino įvairius juridinius, techninius, praktinius klausimus, susijusius su valstybės sienos ženklinimu, geodeziniais-kartografiniais darbais, pasienio juostos įrengimu, tarpvalstybine darbų kontrole, galutinių sienos demarkacijos dokumentų sudarymu ir kt. Iki šiol Lietuvos rytinė siena niekada nebuvo demarkuota, todėl atliekant delimitavimo darbus sienai nustatyti buvo panaudota nelygiavertė ar nekokybiška kartografinė medžiaga, valstybės siena buvo tapdinama su neaiškiais arba neryškiais vietovės kontūrais, kartais ji ėjo vingiuotais lauko ar miško keliukais. Žymint valstybės sieną vietovėje kilo korektūros būtinybė. Pakoregavus sumažėjo sienos ženklų statymo ir pasienio juostos įrengimo išlaidų, išvengta nesisteminių sienos linijos vingių, išlinkių, įtraukta natūralios ribos (upės, kanalai, proskynos ir pan.), buvo išsaugoti inžineriniai-techniniai statiniai ir komunikacinė infrastruktūra bei jos priežiūros statiniai, siena sutrumpėjo, tačiau išliko perskirstomų plotų balansas. Pagal šalių suderintą valstybės sienos ženklų išdėstymo projektą vietovėje siena buvo paženklinta laikinaisiais sienos ženklais, vėliau jie pakeisti patvirtintos konstrukcijos nuostoviaisiais ženklais: centriniu (poligonometriniu) stulpeliu, įrengiamu tiesiog sienos linijoje sausumos ruožuose, ir gelžbetoniniais arba stiklo plastiko stulpais, įrengiamais iš abiejų centrinio (poligonometrinio) stulpelio pusių sausumos ruožuose ir ant abiejų kanalo, upės, upelio, ežero ar tvenkinio krantų, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis. Be to, ežeruose ir tvenkiniuose valstybės sienai pasienio vandenyse paženklinti įrengti plūdurai (bujos). Valstybės sienos ženklų koordinatėms nustatyti taikyta GPS metodai ir elektroniniai tacheometrai. Kaip atraminiais remtasi valstybinio geodezinio tinklo 1–4 klasių punktais ir sutankinimo punktais, išdėstytais penkių kilometrų pločio juostoje pagal valstybės sieną. Naudojantis lauko matavimų duomenimis parengti galutiniai demarkacijos dokumentai: sienos ženklų koordinačių katalogas ir sienos ženklų protokolai. Pagal specialios aerofotografinės nuotraukos duomenis ir turimus kartografinius duomenis sudaryti sienos topografiniai žemėlapiai – Lietuvos specialistų – savos teritorijos, baltarusių – Baltarusijos teritorijos. Remiantis visais šiais galutiniais demarkacijos dokumentais, buvo parengtas valstybės sienos aprašas. Tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos demarkuota 679 km valstybės sienos ir įrengti 1955 sienos ženklai.


Reikšminiai žodžiai: valstybės siena, valstybės sienos ženklas, valstybės sienos linija, Mišri demarkacijos komisija, delimitavimas, demarkavimas, ekspertinis vertinimas.

Keyword : country border, sign of state border, state border line, Mixed Demarcation Commission, delimitation, demarcation, expert evaluation

How to Cite
Sližienė, G. (2012). First in the history the demarcation of the state border between the republic of Lithuania and the Republic of Belarus was completed. Geodesy and Cartography, 34(2), 75-81. https://doi.org/10.3846/1392-1541.2008.34.75–81
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
67
PDF Downloads
48
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.