Share:


Experimental research of regressive prognostic model of GPS virtual reference station

    Jonas Skeivalas Affiliation
    ; Robertas Dargis Affiliation

Abstract

The experimental coordinates points corrections accuracy researches are determined by GPS method, applying GPS virtual stations regressing prognostic models in this paper. The values of regression equations parameters are calculated by the methods of collocation and least squares according to accurately known coordinates of reference stations and the appropriate values measured by GPS. Using GPS recipient user measured prognostic coordinates corrections are calculated by regression models created at virtual stations using calculated parametric values. The accuracy of GPS recipient user prognostic coordinates is the value by prognostic models with estimations of covariations matrix.


Article in Lithuanian


GPS virtualiosios referencinės stoties regresinio prognozinio modelio eksperimentiniai tyrimai


Santrauka. Straipsnyje pristatomi eksperimentiniai GPS metodu nustatytų taškų koordinačių pataisų tikslumo tyrimai, sudarant GPS virtualiųjų stočių regresinius prognozinius modelius. Regresinių prognozinių lygčių parametrų reikšmės apskaičiuojamos mažiausiųjų kvadratų metodu, taikant kolokaciją ir žinomas tikslias GPS referencinių stočių koordinates bei išmatuotų atitinkamų GPS dydžių reikšmes. GPS vartotojo imtuvu išmatuotų prognozinių koordinačių pataisos skaičiuojamos pagal virtualiosiose stotyse sudarytus regresinius modelius, taikant apskaičiuotas parametrų reikšmes. Pagal prognozinius modelius nustatytų GPS vartotojo imtuvo prognozinių koordinačių tikslumas įvertinamas jų kovariacijų matricų įverčiais.


Reikšminiai žodžiai: GPS referencinės stotys, regresija, kovariacija, prognozė.

Keyword : GPS reference stations, regression, covariance, forecast

How to Cite
Skeivalas, J., & Dargis, R. (2012). Experimental research of regressive prognostic model of GPS virtual reference station. Geodesy and Cartography, 33(4), 106-110. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636729
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
96
PDF Downloads
50
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.