Share:


The regression model of virtual GPS reference station by application of collocation signals parameters

Abstract

The principle of calculating coordinates determined by GPS method and carrier’s phase shift and corrections for pseudoranges as well as applying the regression models created by collocation signals parameters of collocation is presented in the article. Collocation signals parameters are not related by functional and probability dependence with main regression equation parameters but exists probability dependence between additional parameters and signal parameters. The values of regression equations parameters are calculated by applying the methods of collocation and least squares according to accurately known coordinates of reference stations and the appropriate values measured by GPS. Corrections of measured values by GPS user recipient are calculating by regression prognostics models created in virtual stations applying estimated parametric values.


Article in Lithuanian


GPS virtualiosios referencinės stoties regresinis modelis, taikant kolokacinius signalinius parametrus


Santrauka. Straipsnyje pateikiamas GPS metodu nustatytų taškų koordinačių, nešlio fazių skirtumų bei pseudoatstumų pataisų skaičiavimo principas, sudarant GPS virtualiųjų stočių regresinius modelius pagal kolokacinius signalinius parametrus. Kolokaciniai signaliniai parametrai nėra susiję funkcinėmis ir tikimybinėmis priklausomybėmis su pagrindiniais regresinių lygčių parametrais, tačiau egzistuoja tikimybinė priklausomybė tarp papildomų ir signalinių parametrų. Regresinių lygčių parametrų reikšmės apskaičiuojamos mažiausiųjų kvadratų metodu pagal žinomas tikslias referencinių stočių koordinates bei išmatuotas atitinkamų GPS dydžiu reikšmės. GPS vartotojo imtuvu išmatuotų dydžių pataisos skaičiuojamos pagal sudarytus regresinius prognozinius modelius taikant apskaičiuotas parametrų reikšmes. Prognozinių modelių tikslumas įvertinamas kovariacijų matricomis.


Reikšminiai žodžiai: GPS referencinės stotys, regresija, prognozė, kovariacija.

Keyword : GPS method, GPS reference stations, regression, forecast, covariance

How to Cite
Skeivalas, J., & Dargis, R. (2012). The regression model of virtual GPS reference station by application of collocation signals parameters. Geodesy and Cartography, 33(3), 80-83. https://doi.org/10.3846/13921541.2007.9636724
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
194
PDF Downloads
119
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.