Share:


The regression analysis of accuracy interface between modelling parameters and morphometric characteristics of the relief

    Aušra Kumetaitienė Affiliation
    ; Algimantas Zakarevičius Affiliation

Abstract

The article analyzes regressive models and it defines the interface between accuracy of terrain models, modelling parameters and morphometric characteristics of the relief. Application of the methods of statistical analysis determine that the accuracy of model increases by reducing cell dimensions and distance between points. The influence of distance between the points on the accuracy is about 10–15% higher than the cell size. The cell size and the distance between the points have demonstrated a more narrow influence in case of a minor terrain variability and a greater influence when the terrain variability was great. Regressive models have been compiled describing the dependence of accuracy of the terrain models obtained by different methods on modelling parameters and terrain morphmetric indices. The regression results adequacy of actual indices accuracy satisfy by 81–83%. Major dispersion of the regression results inadequacy of actual indices accuracy is in areas of complicated morphometric relief characteristics. Therefore to obtain a smoother accuracy of terrain model in relief zones with different morphometric indices is the most in territories with bigger morphometric indices to reduce the cell size and the distance between the points. This conclusion corroborates the results of dispersion analysis of the regression model.


Article in Lithuanian


Skaitmeninių reljefo modelių tikslumo sąsajų su modeliavimo parametrais ir reljefo morfometrinėmis savybėmis regresinė analizė


Santrauka. Nagrinėjami regresiniai modeliai, apibūdinantys sąsajas tarp reljefo modelių tikslumo, modeliavimo parametrų ir reljefo morfometrinių savybių. Taikant statistinės analizės metodus nustatyta, kad modelio tikslumas didėja, mažinant ląstelę ir atstumą tarp taškų. Atstumų tarp taškų įtaka tikslumui apie 10–15 % didesnė negu ląstelės didumo. Ląstelės didumas ir atstumas tarp taškų mažesnės įtakos turi esant mažam reljefo kintamumui ir didesnės, kai reljefo kintamumas didelis. Sudaryti regresiniai modeliai, apibūdinantys skirtingais metodais gautų reljefo modelių tikslumo priklausomybę nuo modeliavimo parametrų ir reljefo morfometrinių rodiklių. Regresijos rezultatai faktinius tikslumo rodiklius atitinka 81–83 %. Didžiausia regresijos rezultatų ir faktinių tikslumo rodiklių neatitikimo sklaida būdinga sudėtingiems morfometrinių reljefo savybių arealams. Todėl, norint gauti įvairių reljefo morfometrinių rodiklių zonų vienodesnį reljefo modelio tikslumą, būtina mažinti teritorijų, kurių morfometrinių rodiklių indeksai didesni, ląsteles ir atstumus tarp aukščių taškų. Šią išvadą patvirtina ir regresinio modelio dispersinės analizės rezultatai.

Prasminiai žodžiai: skaitmeninis reljefo modelis, modeliavimo parametrai, reljefo morfometrinės savybės, statistinė analizė.

Keyword : digital terrain model, modeling parameters, morphometric properties of relief, statistical analysis

How to Cite
Kumetaitienė, A., & Zakarevičius, A. (2012). The regression analysis of accuracy interface between modelling parameters and morphometric characteristics of the relief. Geodesy and Cartography, 32(3), 71-76. https://doi.org/10.3846/13921541.2006.9636699
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
198
PDF Downloads
196
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.