Share:


Connection between measured movements of the Earth’s surface and geological parameters in the Lithuania coast

    Algimantas Zakarevičius Affiliation
    ; Rūta Puzienė Affiliation

Abstract

Values of Earth crust vertical movements determined in the territories with thick sediment layer are the totals of tectonic movements and sediment layers deformations. It is difficult to judge about present tectonic activities based on data of geodetic observations in such territories. Formation of separate sediment layers is directly related with tectonic Earth crust movements in the past and every sediment layer has some information on tectonic processes, therefore this information should be used for interpretation of geodetic observation data. Research with use of correlation, complex correlation analysis and informative indexes has helped to determine relation between Earth crust movements determined by geometric levelling and peculiarities of sediment layers and to determine separate geologic groups’ informative indexes.

Article in Lithuanian

Išmatuotų Lietuvos pajūrio žemės paviršiaus judesių ir teritorijos geologinių rodiklių sąsajos

Santrauka. Teritorijose, kurių stora nuosėdinė danga, matavimais nustatytos vertikaliųjų Žemės paviršiaus judesių reikšmės yra tektoninių judesių ir nuosėdinės dangos sluoksnių deformacijų reikšmių suma. Tiesiogiai pagal geodeziniais matavimais gautus rezultatus sudėtinga spręsti apie dabartinį tokių teritorijų tektoninį aktyvumą. Kadangi įvairių nuosėdinės dangos sluoksnių formavimasis tiesiogiai susijęs su praeityje vykusiais tektoniniais Žemės plutos judesiais, ir kiekvienas nuosėdinės dangos sluoksnis teikia tam tikros informacijos apie vykusius tektoninius procesus, šią informaciją būtina panaudoti interpretuojant geodezinių matavimų duomenis. Tyrimais, taikant koreliacinę, kompleksinę koreliacinę bei rodiklių informatyvumo analizę, nustatytos sąsajos tarp geometrinio niveliavimo būdu išmatuotų Žemės paviršiaus judesių ir nuosėdinės dangos ypatumų, ištirta skirtingų geologinių rodiklių grupių informatyvumas.

Raktažodžiai: vertikalieji Žemės plutos judesiai, teritorijos geologinė sandara, kompleksinė koreliacinė analizė, rodiklių informatyvumas, koreliacinė analizė.

Keyword : vertical movements of the Earth's crust, geological structure of the territory, complex correlation analysis, informativeness of indicators, correlation analysis

How to Cite
Zakarevičius, A., & Puzienė, R. (2012). Connection between measured movements of the Earth’s surface and geological parameters in the Lithuania coast. Geodesy and Cartography, 31(3), 92-96. https://doi.org/10.3846/13921541.2005.9636672
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
194
PDF Downloads
166
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.