Share:


A comparison test of feature extraction from aerial photography

    Birutė Ruzgienė Affiliation

Abstract

All features visible in the aerial photographs can be collected by traditional photogrammetric methods; however, such techniques require high operator skills and are very time‐consuming. The decision which photogrammetric method uses in mapping is primarily economic, also workload, project deadline requirements and accurate data have to be considered. Up‐to‐date developed automatic or semi‐automatic systems are highly effective for 3D features extraction in urban areas. The investigation objective is the comparison of analytical and digital semi‐automatic photogrammetric mapping methods for 3D building models extraction from aerial images analysing in time‐consuming and in collected data accuracy consideration.

Article in English

Objektų modeliavimo iš aerofotonuotraukų metodų palyginimas

Santrauka. Visi objektai, matomi aerofotografinėse nuotraukose, iki šiol yra kartografuojami klasikiniais fotogrametriniais metodais, tačiau tai užima daug laiko bei reikalingi aukštos kvalifikacijos operatoriai. Dabar yra sukurta automatinių arba pusautomačių sistemų objektų trimačiams modeliams iš fotonuotraukų kurti. Kadangi erdvinių statinių, ypač miestų teritorijose, modelių k ūrimo poreikis ateityje didės, sprendžiama, kuris metodas objektų erdvinei padėčiai nustatyti yra efektyvesnis, atsižvelgiant į ekonomines sąlygas, laiko sąnaudas bei tikslumo reikalavimus. Analizuoti du fotogrametrinio kartografavimo metodai statinių erdviniams modeliams sudaryti: analitinis ir pusiau automatinis. Metodai palyginti, atsižvelgiant į laiko sąnaudas bei gautųjų duomenų tikslumą. Eksperimentiniai bandymai atlikti pagal Vilniaus miesto 1: 6000 mastelio aerofotografines nuotraukas. Fotogrametriniai statinių erdviniai matavimai atlikti naudojant pusautomatę skaitmeninę sistemą InJECT ir taip pat analoginį stereografą Wild A-8 Autograph su Pumatec PSdig programine įranga. Pateikta statinių modeliavimo metodika bei fotogrametrinių matavimų fragmentai (žr. 3, 4, 5, 6 ir 7 pav.) Atlikus eksperimentinius tyrimus nustatyta, kad trimatis objektų modeliavimas, naudojant skaitmeninius fotografinius vaizdus, pusiau automatiniu metodu yra apie 30 % spartesnis nei analitiniu stereofotogrametriniu metodu (žr. 2 lentelę). Ištirta, kad sumodeliuotųjų pastatų padėties tikslumas atitinka klasikiniais fotogrametriniais metodais atliekamų matavimų tikslumo reikalavimus. Šiuos tyrimus reikėtų tęsti, suformavus daugiau tikslių referencinių modelių bei atsižvelgiant į gaunamų duomenų išsamumą ir kokybę.

Raktažodžiai: stereoskopinis braižymas, aerofotografavimas, skaitmeninės fotogrametrinės sistemos, vaizdų orientavimas, duomenų surinkimas, modeliavimas.

Keyword : stereoscopic plotting, aerial photography, digital photogrammetric system, image orientation, feature extraction, modelling

How to Cite
Ruzgienė, B. (2012). A comparison test of feature extraction from aerial photography. Geodesy and Cartography, 30(4), 112-116. https://doi.org/10.3846/13921541.2004.9636653
Published in Issue
Aug 3, 2012
Abstract Views
112
PDF Downloads
64
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.