Share:


Challenges of the construction sector in the global economy and the knowledge society

    Miguel Ángel García Affiliation

Abstract

Nowadays, the Construction Sector in the EU is one of the most relevant forces of the European economy — It represents the 10% of the total EU GDP and 7% of total employment. Nevertheless, we can define this sector as a very unstructured activity with a wide range of interactions in the value chain. In fact, we can say it's a hyper‐sector that has been demonstrating over previous decades, to be market oriented and not too much innovative. Several analyses have concluded the RTD activity in the construction Sector is quite unstructured and a lot of knowledge is produced but not recorded. In most cases, the RTD and innovation activity are focused to solve day to day problems, more than a response to an innovative policy and planned activity. Main innovations have been made in the fields of materials and machinery, and most of them could be considered as a technology transfer form other sectors. The market demand ‐ according to economical cycles, and the financial support have been the main forces that have driven the activity of the Construction Sector. The new landscape ahead, of a global economy and a society based on technology and knowledge creation and valuation, will force this sector to be more active and structured in their RTD and innovation activity.


Iššsūkiai statybos sektoriui globalinėje ekonomikoje ir žinių visuomenėje


Santrauka


Šiuo metu ES statybos sektorius yra viena svarbiausių Europos ekonomikos jėgų: jis sudaro 10 % viso ES BVP bei 7 % viso užimtumo. Tačiau šis sektorius pasižymi labai nesisteminga veikla, turinčia įvairiausių sąveikų verčių grandinėje. Faktiškai galima sakyti, kad tai yra išaugęs sektorius, kuris pastaraisiais dešimtmečiais demonstravo, kad yra orientuotas į rinką ir nekuria daug inovacijų. Tyrimai rodo, kad mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla statybos sektoriuje yra gana nesisteminga, ir didelė žinių dalis sukuriama, tačiau neužfiksuojama. Daugeliu atveju moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra bei inovacijų kūrimas skirti kasdienėms problemoms spręsti. Jie nėra reakcija į inovacijų politiką ir neprimena planuotos veiklos. Pagrindinės inovacijos buvo sukurtos medžiagų ir įrenginių sferoje, o daugelis jų gali būti taikomos kitų sektorių technologijoms tobulinti. Rinkos paklausa, keliama ekonomikos ciklų, bei finansinė parama buvo pagrindinės varomosios statybos sektoriaus jėgos. Naujas požiūris, žengiantis globalinės ekonomikos, taip pat technologijų bei žinių kūrimu ir vertinimu pagrįstos visuomenės priekyje, privers šį sektorių aktyviau ir sistemingiau plėtoti mokslinių tyrimų ir technologines plėtros bei inovacinę veiklą.


First Published online: 18 Oct 2010

Keyword : Construction, Networking, SME, Innovation, Competitiveness

How to Cite
García, M. Ángel. (2005). Challenges of the construction sector in the global economy and the knowledge society. International Journal of Strategic Property Management, 9(2), 65-77. https://doi.org/10.3846/1648715X.2005.9637528
Published in Issue
Jun 30, 2005
Abstract Views
300
PDF Downloads
143